Badania narażenia człowieka i SAR

Pomiar SAR

Weryfikacja przestrzegania dopuszczalnych wartości narażenia człowieka wymaga dziś opanowania różnych metod oceny

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Ocena narażenia człowieka jest obowiązkowa w przypadku całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sicom Testing stosuje różne techniki oceny wymagane przez normy i może przeprowadzać badania we własnych laboratoriach SAR. W przypadku niezgodności, Sicom Testing współpracuje z klientami w poszukiwaniu najodpowiedniejszych rozwiązań, aby regularnie wprowadzać produkt na rynek.

Sicom Testing prowadzi badania i pomiary narażenia człowieka SAR (Specific Absorption Rate) zgodnie ze wszystkimi europejskimi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych, elektronicznych i radiowych.

Kontrole narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne stanowią część testów bezpieczeństwa i mają szczególne znaczenie, ponieważ wiążą się z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt domowych.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tymi aspektami bezpieczeństwa i obecnie testy są obowiązkowe dla całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwłaszcza tego znajdującego się w środowisku domowym i pracy, w tym sprzętu oświetleniowego.

Metody oceny

Wrażliwość na ten temat została pobudzona intensywnym użytkowaniem telefonów komórkowych oraz obecnością potężnych nadajników radiowych i telewizyjnych. Zdano sobie sprawę, że źródeł pól elektromagnetycznych jest wiele, a ostatnio powszechnie wiadomo, że nie tylko nadajniki radiowe emitują pola potencjalnie szkodliwe dla ludzi.

Weryfikację przestrzegania dopuszczalnych wartości narażenia człowieka prowadzi się dziś różnymi metodami, w zależności od charakterystyki źródła pola elektromagnetycznego i jego położenia względem człowieka. Do jego prawidłowego przeprowadzenia potrzebna jest kompetentna i doświadczona w tej dziedzinie kadra.

Istnieją zatem specjalne metody oceny sprzętu używanego blisko ucha, takiego jak telefony komórkowe, sprzętu używanego blisko ciała, w tym laptopów, oraz sprzętu umieszczanego na stole, na ścianie lub podłodze, takiego jak routery Wi-Fi i sprzęt AGD.

Aby wszystkie urządzenia przenośne używane w pobliżu głowy lub ciała mogły zostać wprowadzone do obrotu, muszą zostać poddane pomiarom SAR w celu wykazania zgodności z tymi normami. The SAR definiuje się ją jako ilość energii elektromagnetycznej pochłoniętej przez ciało ludzkie na jednostkę masy i mierzy się ją w W/kg.

Obowiązujące przepisy

Na rynku telekomunikacyjnym wzrosła produkcja urządzeń stosowanych w bliskiej odległości od ciała ludzkiego, a na całym świecie przyjęto regulacje ograniczające maksymalne poziomy narażenia.
W Europie:

  • Zalecenie Rady Europejskiej 1999/519/EC definiuje „Ograniczenie ekspozycji populacja na pola elektromagnetyczne od 0 Hz do 300 GHz”,
  • Dyrektywa 2013/35/EU określa „minimalne przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do narażenia na: pracownicy na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne)”.

Nasza usługa zaczyna się tutaj