Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA

Znak UKCA oficjalnie zastąpił znak CE w Wielkiej Brytanii. Znak CE będzie nadal akceptowany do 31 grudnia 2024 r. Po tej dacie w Wielkiej Brytanii będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty oznaczone znakiem UKCA.

Sicom Testing przeprowadza wszelkie badania techniczne i przygotowuje dokumentację do certyfikacji UKCA różnych typów wyrobów, m.in.:

 • nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych (sterowanie radiowe, Wi-Fi, Zigbee, urządzenia SRD krótkiego zasięgu i inne)
 • sprzęt AGD
 • systemy automatyki i sterowania
 • Narzędzia pomiarowe
 • komponenty do automatyki domowej i rozrywki
 • meble pod napięciem
 • inny sprzęt elektryczny, elektroniczny i radiowy

Jak uzyskać znak UKCA

W przypadku producentów procedura uzyskania znaku UKCA podzielona jest na następujące etapy:

 • Określenie norm brytyjskich mających zastosowanie do produktu
 • Przeprowadzanie kontroli zgodności produktów poprzez badania i inne działania techniczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami.
 • Stworzenie dokumentacji technicznej zgodnej z wymaganiami podyktowanymi przepisami UKCA, która zawiera całą dokumentację niezbędną do identyfikacji produktu i poświadczenia jego zgodności z wymaganiami obowiązujących norm.
 • Sporządzenie Deklaracji Zgodności UKCA, która wskazuje na zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami prawnymi.
 • Oznaczenie produktu UKCA, które musi być widoczne, czytelne i nieusuwalne

Jeśli produkt jest już wyposażony w dokumentację techniczną UE, niezbędne badania mogą zostać znacznie ograniczone. W pierwszej kolejności przystępujemy do analizy dostępnej dokumentacji, aby ustalić, czy wszystkie wymagania UKCA zostały zweryfikowane lub czy należy przeprowadzić jakieś badania. Po przeprowadzeniu dodatkowych badań możemy przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej UKCA, deklaracji zgodności UKCA oraz oznakowania produktu.

 

Obowiązki importera

Importer to osoba odpowiedzialna za import towarów do Wielkiej Brytanii spoza Wielkiej Brytanii i wprowadzenie ich na rynek po raz pierwszy.

Jako importer musisz upewnić się, że:

 • towar jest oznaczony etykietą zawierającą dane firmy, które należy umieścić na produkcie lub, jeżeli prawo na to pozwala, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym;
 • przeprowadzono prawidłowe procedury oceny zgodności i czy towary posiadają prawidłowe oznakowanie zgodności;
 • producent sporządził prawidłową dokumentację techniczną i spełnił wymogi dotyczące oznakowania;
 • kopię deklaracji zgodności przechowuje się przez okres 10 lat w celu udostępnienia jej organom odpowiedzialnym za kontrolę rynku;
 • towar odpowiada odpowiednim zasadniczym wymaganiom.
 • Obowiązki importera prowadzą zatem do konieczności sprawdzenia, czy producent wdrożył wszystko, co niezbędne do zapewnienia zgodności produktu, po przedstawieniu dowodów tych działań.

 

Obowiązki dystrybutora

Dystrybutor to osoba inna niż producent, importer lub użytkownik końcowy, która udostępnia towar na rynku.

Jeżeli ktoś wprowadził już towar na rynek brytyjski lub producent wyznaczył inną osobę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii do pełnienia obowiązków importera, dystrybutor pozostanie takim podmiotem i nie będzie miał już żadnych dalszych obowiązków.

Inaczej jest w przypadku, gdy dystrybutor przekształca się w importera, wobec którego będą obowiązywać zasady określone powyżej

Dystrybutor ma obowiązek zadbać o to, aby produkt był oznaczony znakiem UKCA i dołączono do niego niezbędną dokumentację, w szczególności instrukcję; ponadto należy zadbać o to, aby podczas przechowywania i transportu wyrób oraz jego dokumentacja nie uległy uszkodzeniu w sposób mogący naruszyć zgodność z wymaganiami obowiązujących przepisów.

 

Przepisy referencyjne

Główne standardy odniesienia stosowane przez Sicom Testing przy certyfikacji wyrobów UKCA to:

 • Przepisy dotyczące sprzętu radiowego 2017
 • Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016
 • Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) 2016
 • Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów 2005
 • Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego (UE) 2017/1369 (utrzymane w prawie Wielkiej Brytanii ze zmianami) oraz rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (nowelizacja) (wyjście z UE) z 2019 r.
 • Przepisy dotyczące ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r

Nasza usługa zaczyna się tutaj