Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne

etykietowanie energetyczne

Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne

Tematy te są objęte dwoma różnymi europejskimi aktami prawnymi i mają wspólny cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii we Wspólnocie, poprzez oddziaływanie na kategorie produktów, które są uważane za mające największy wpływ.

Ekoprojekt dotyczy wydajności tych produktów, natomiast etykietowanie energetyczne dotyczy informacji kierowanej do nabywcy końcowego.

Eko Projekt

Europejskim prawem dotyczącym ekoprojektu jest dyrektywa ErP 2009/125/WE w sprawie produktów związanych z energią.

Jej zakres obejmuje zarówno produkty energochłonne, takie jak podgrzewacze wody czy oprawy oświetleniowe, jak i produkty mające wpływ na zużycie energii, takie jak okna czy krany.

Niniejsza dyrektywa określa ogólne ramy regulacyjne, których producenci muszą przestrzegać już na etapie projektowania, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć wpływ swoich produktów na środowisko. W powiązaniu z tą dyrektywą opublikowano wiele szczegółowych środków wykonawczych w formie rozporządzeń, każdy dotyczący określonej kategorii produktów.

Każde działanie wdrożeniowe stanowi swoistą normę, która ustala dokładne wskazania do oceny zgodności danej kategorii wyrobów oraz określa minimalne dopuszczalne granice charakterystyki energetycznej i innych parametrów środowiskowych.

Aby dowiedzieć się, czy dana kategoria produktów podlega niniejszej dyrektywie, w praktyce należy sprawdzić, czy opublikowano konkretny środek wykonawczy mający zastosowanie do tej kategorii.

Warto zauważyć, że dyrektywa ta obejmuje również wszystkie produkty, które ze względu na szerokie rozpowszechnienie są istotne, nawet jeśli indywidualnie nie pobierają dużo energii, na przykład ładowarki akumulatorów lub sprzęt, który może pozostać w stanie czuwania.

Etykietowanie energetyczne

Etykiety energetyczne jednolicie klasyfikują urządzenia na podstawie ilości zużytej energii. W ten sposób pomagają konsumentom oszczędzać, wybierając produkty zużywające mniej energii, oraz udzielać firmom wskazówek w zakresie projektowania przyszłych produktów.

W przypadku niektórych grup produktów etykieta energetyczna musi być umieszczona w widocznym miejscu na każdym produkcie w punkcie sprzedaży.

Temat ten obecnie reguluje Rozporządzenie Europejskie (UE) 2017/1369, które zastąpiło poprzednie 2010/30/UE i 92/75/EWG.

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne ramy regulacyjne. W związku z tym opublikowano wiele szczegółowych środków wykonawczych w formie innych rozporządzeń, każdy dotyczący określonej kategorii produktów.

Każdy środek wykonawczy ustala dokładne wskazania dotyczące klasyfikacji energetycznej konkretnej kategorii produktu oraz jakie inne parametry muszą być wskazane na etykiecie.

Podobnie jak w przypadku ekoprojektu, zastosowanie do kategorii produktu zależy od istnienia konkretnego środka wykonawczego dedykowanego tej kategorii.

Wszystkie produkty wymagające etykiet energetycznych muszą zostać zarejestrowane w europejskiej bazie danych EPREL, zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku UE.

 

Sicom Testing może świadczyć kompleksowe usługi w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, a także doradztwo w tym zakresie.

Nasza usługa zaczyna się tutaj