Bezpieczeństwo

Kontrole bezpieczeństwa – maszt antenowy

Sprzęt musi być bezpieczny nawet w przypadku przewidywalnego nieprawidłowego użytkowania i pojedynczej awarii

Bezpieczeństwo

Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU (LVD) która dotyczy urządzeń o napięciu zasilania od 50 do 1000 Volt. W przypadku produktów o napięciu zasilania niższym niż 50 V dyrektywą odniesienia jest dyrektywa 2001/95/CE ogólne bezpieczeństwo produktu.

Sicom Testing przeprowadza kontrole zgodnie ze zharmonizowanymi normami powiązanymi z tymi dyrektywami. Stosowanie norm obejmuje: analizę schematów i komponentów zastosowanych w wyrobie w odniesieniu do zastosowania wskazanego na opakowaniu i w instrukcji, analizy wymiarowe dotyczące izolacji, wady, przepięcia, testy termiczne, testy mechaniczne i kontrole odporności na płomienie; stosowane od czasu do czasu w sposób zależny od konkretnego testowanego produktu.
Dla uproszczenia zestaw tych kontroli nazywa się testami bezpieczeństwa elektrycznego.

Zagrożenia i warunki stosowania

W normach zharmonizowanych powiązanych z tymi dyrektywami, oprócz niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, uwzględniono inne zagrożenia, takie jak ryzyko pochodzenia mechanicznego, eksplozja, poparzenie, pożar, emisja promieniowania świetlnego, uwolnienie substancji toksycznych i inne.

Analiza uwzględnia nie tylko normalne użytkowanie produktów, ale także możliwe do przewidzenia nietypowe zastosowania. Ponadto produkt musi pozostać bezpieczny nawet w przypadku awarii.

Ciągła ewolucja bezpieczeństwa

W ostatnich dziesięcioleciach postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jest ogromny. Jednak obecność coraz większej liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystujących stale rozwijające się technologie, wprowadza nowe potencjalne zagrożenia.

W rezultacie nadal dochodzi do licznych wypadków spowodowanych sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, który nie jest wystarczająco bezpieczny: w Europie średnio dwa produkty tygodniowo są wycofywane z rynku z powodu nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Ciągła ewolucja zharmonizowanych norm ma na celu ochronę zarówno użytkowników produktów, jak i firm, które w ten sposób dysponują skutecznymi procedurami weryfikacyjnymi zmniejszającymi ryzyko wypadków z udziałem ludzi, rzeczy i zwierząt.

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Szczególnym aspektem bezpieczeństwa jest narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne.

Wrażliwość na ten temat została wywołana intensywnym użytkowaniem telefonów komórkowych oraz obecnością w okolicy silnych nadajników radiowych i telewizyjnych. Jednak na przestrzeni lat odkryto, że istnieje wiele źródeł pól elektromagnetycznych zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Z tego powodu ocena narażenia człowieka na działanie całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stała się obowiązkowa.

Aby weryfikacja zgodności z wymogami dotyczącymi narażenia ludzi została przeprowadzona prawidłowo, wymagane jest dziś opanowanie różnych metod oceny, a także personelu posiadającego specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie strona poświęcona narażeniu człowieka.

Nasza usługa zaczyna się tutaj