RoHS

RoHS

RoHS

Dyrektywa RoHS, ujednolicona jako dyrektywa 2011/65/UE i zmieniona dyrektywami 2015/863/UE oraz (UE) 2017/2102 , dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Egzekwowanie RoHS jest wymagane dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych w ramach certyfikacji produktu CE.

Pierwsza wersja dyrektywy RoHS została opublikowana w 2002. Następnie dyrektywa została poddana zmianom, które rozszerzyły głównie rodzaje urządzeń podlegających tym ograniczeniom oraz substancje, które należy uznać za niebezpieczne.

Dyrektywa ma obecnie zastosowanie do następujących kategorii produktów::

 • Duże urządzenia
 • Małe AGD
 • sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt konsumencki
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki i sprzęt do rekreacji i sportu
 • placówek medycznych, Narzędzia do sterowania i monitorowania
 • Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli, w tym przemysłowe
 • Automat
 • Pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny nieujęty w kategoriach wymienionych powyżej

Wykaz substancji objętych ograniczeniami jest następujący::

 • Ołów (0,1 %)
 • Rtęć (0,1 %)
 • Kadm (0,01 %)
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)
 • Di-diftalan(2-etyloheksyl) (DEHP) (0,1 %)
 • Ftalan benzylbutylu (BBP) (0,1 %)
 • Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)
 • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

Maksymalne stężenie wagowe dopuszczalne w różnych jednorodnych materiałach tworzących produkt podano w nawiasach..

 

Sicom Testing może zapewnić pełną obsługę certyfikacji produktów RoHS i doradztwa w zakresie zgodności.

Nasza usługa zaczyna się tutaj