RoHS

RoHS

RoHS

Dyrektywa RoHS, skodyfikowana jako dyrektywa 2011/65/UE i zmieniona dyrektywami 2015/863/UE i (UE) 2017/2102, dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Stosowanie dyrektywy RoHS jest wymagane dla całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach certyfikacji CE produktu.

Pierwsza wersja dyrektywy RoHS została opublikowana w 2002 roku. Następnie dyrektywa uległa zmianom, które głównie rozszerzyły rodzaje urządzeń podlegających tym ograniczeniom oraz substancje uznawane za niebezpieczne.

Dyrektywa ma obecnie zastosowanie do następujących kategorii produktów:

 • Duże urządzenia
 • Małe urządzenia
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt konsumencki
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki i sprzęt do rekreacji i sportu
 • Wyroby medyczne, przyrządy kontrolne i monitorujące
 • Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • Przyrządy monitorujące i kontrolne, w tym przemysłowe
 • Automat
 • Pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny nieujęty w powyższych kategoriach

Lista substancji objętych ograniczeniami wygląda następująco:

 • Ołów (0,1 %)
 • Rtęć (0,1 %)
 • Kadm (0,01 %)
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)
 • Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) (0,1 %)
 • Ftalan benzylobutylu (BBP) (0,1 %)
 • Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)
 • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

W nawiasach podano maksymalne tolerowane stężenie wagowe w różnych jednorodnych materiałach tworzących produkt.

 

Sicom Testing może zapewnić pełną usługę doradztwa w zakresie certyfikacji produktów RoHS i zgodności.

Nasza usługa zaczyna się tutaj