oznakowanie CE

oznakowanie CE

oznakowanie CE

Aby produkty elektryczne i elektroniczne oraz sprzęt telekomunikacyjny mogły być sprzedawane na rynku europejskim, muszą uzyskać oznaczenie CE gwarantujące przestrzeganie wymagań ustanowionych przez Unię Europejską w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Sicom Testing przeprowadza wszelkie badania techniczne i przygotowuje dokumentację do certyfikacji CE różnych typów wyrobów, w tym:

 • nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych (sterowanie radiowe, Wi-Fi, Zigbee, urządzenia SRD krótkiego zasięgu i inne)
 • sprzęt AGD
 • produkty stosowane w kolejnictwie i żegludze
 • systemy automatyki i sterowania
 • elementy automatyki domowej
 • meble pod napięciem
 • telefony komórkowe
 • trackery satelitarne

Jak uzyskać znak CE

W przypadku producentów procedura uzyskania znaku CE podzielona jest na następujące etapy, w ramach których istnieje możliwość skontaktowania się z kompetentnym laboratorium takim jak np. Sicom Testing.

 1. Identyfikacja zasadniczych wymagań wymaganych przez dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do produktu, który ma być certyfikowany.
 2. Testowanie wyrobu oraz wykonanie innych czynności technicznych mających na celu sprawdzenie zgodności z wymaganiami wymaganymi przez obowiązujące normy.
 3. Predyspozycja dokumentacji technicznej gromadzącej całą dokumentację niezbędną do identyfikacji produktu i poświadczenia jego zgodności z wymaganiami obowiązujących dyrektyw.
 4. Pozycjonowanie znaku CE, który musi być widoczny, czytelny i nieusuwalny.
 5. Redakcja Deklaracji Zgodności UE, która wskazuje na zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami prawnymi.

Znak CE obowiązuje dla produktów wytworzonych zarówno we Wspólnocie Europejskiej, jak i poza nią i jest niezbędny do ich wprowadzenia do obrotu na terenie Wspólnoty.

Obowiązki importerów

Importerzy mogą wprowadzać na rynek europejski wyłącznie produkty spełniające normy CE.
Obowiązkiem importera jest upewnienie się, że producent posiada:

 • przeprowadził odpowiednią procedurę oceny
 • przygotował dokumentację techniczną
 • znak CE umieszczony na urządzeniu
 • dołączył do produktu wymagane dokumenty
 • spełnił obowiązkowe wymagania dotyczące identyfikacji produktu i producenta

Jeżeli importer uzna, że urządzenie nie spełnia wymagań zgodności CE, nie może wprowadzić produktu na rynek, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność. Ponadto, jeśli istnieją możliwe przyczyny ryzyka, musi on poinformować producenta i organy nadzoru.

Importerzy muszą dokonać identyfikacji poprzez podanie na urządzeniu swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub znaku towarowego, a także dodanie adresu pocztowego lub dołączonego do urządzenia dokumentu, który dostarcza właściwym organom danych niezbędnych do ewentualnego kontaktu.

Importera uważa się za producenta i podlega on obowiązkom producentów, gdy wprowadza wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo gdy dokonuje modyfikacji w wyrobie już wprowadzonym do obrotu w sposób wpływający na jego zgodność z obowiązującymi dyrektywami.

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy muszą wiedzieć, które produkty muszą posiadać certyfikat CE i zapoznać się z dołączoną dokumentacją. Ponadto muszą być w stanie rozpoznać produkty wyraźnie niezgodne z wymaganiami. Ogólnie rzecz biorąc, dystrybutorzy muszą także być w stanie wykazać, że działali z należytą starannością i przyjęli niezbędne środki kontroli w odniesieniu do produktów, które wprowadzają na rynek.

Dystrybutor uważany jest za producenta i podlega obowiązkom producentów, gdy wprowadza produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo gdy wprowadza zmiany w produkcie już wprowadzonym do obrotu w sposób wpływający na jego zgodność z obowiązującymi dyrektywami.

Dyrektywy referencyjne

Główne dyrektywy referencyjne stosowane przez Sicom Testing to:

 • 2014/53/EU w sprawie sprzęt radiowy oraz uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
 • 2014/30/EU dotycząca zgodność elektromagnetyczna
 • 2014/35/EU w związku z udostępnianiem na rynku sprzęt elektryczny przeznaczone do stosowania w określonych granicach napięcia
 • Zalecenie Rady 1999/519/EC w sprawie ograniczenianarażenie populacji na pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz
 • 2002/96/EC NA marnować sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • 2001/95/EC dotycząca ogólne bezpieczeństwo produktów
 • 2008/57/EC względny interoperacyjność systemu kolejowego wspólnota
 • 2014/90/EU (ex 96/98/WE) w dniu sprzęt morski

Poproś o wycenę oznakowania CE swojego produktu!