Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne

etichettatura energetica

Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne

Tematy te są objęte dwoma różnymi europejskimi aktami ustawodawczymi i mają wspólny cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii w UE, oddziaływanie na kategorie produktów, które uznaje się za mające największy wpływ.

Ecodesign zajmuje się wydajnością tych produktów, podczas gdy etykietowanie energetyczne dotyczy informacji dla nabywcy końcowego.

Ekoprojekt

Europejskim prawem dotyczącym ekoprojektu jest dyrektywa ErP 2009/125/WE dotycząca produktów związanych z energią.

Jego zakres zastosowania obejmuje zarówno produkty zużywające energię, takie jak podgrzewacze wody, jak i urządzenia oświetleniowe, i produktów wpływających na zużycie energii, jak okna czy krany.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne ramy regulacyjne, których mają przestrzegać producenci, już na etapie planowania, zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć wpływ swoich produktów na środowisko. W związku z tą dyrektywą opublikowano wiele szczegółowych środków wykonawczych, w postaci regulaminu, każdy dotyczący określonej kategorii produktów.

Każdy środek wykonawczy stanowi szczególny standard, która określa precyzyjne wskazania do oceny zgodności danej kategorii produktów oraz określa minimalne dopuszczalne granice charakterystyki energetycznej i innych parametrów środowiskowych.

Aby dowiedzieć się, czy dana kategoria produktów podlega tej dyrektywie, w praktyce należy sprawdzić, czy został opublikowany konkretny środek wykonawczy mający zastosowanie do tej kategorii.

Warto zauważyć, że przedmiotowa dyrektywa obejmuje również wszystkie te produkty, które, ze względu na ich dużą dyfuzję, są istotne, chociaż indywidualnie nie pochłaniają dużej mocy, na przykład ładowarki do akumulatorów lub sprzęt, który może pozostawać w stanie czuwania.

Etykietowanie energetyczne

Etykiety energetyczne jednolicie klasyfikują urządzenia według ilości zużywanej energii. W ten sposób pomagają konsumenci oszczędzają, wybierając produkty, które zużywają mniej energii, i pomagają firmom w projektowaniu przyszłych produktów.

W przypadku niektórych grup produktów etykieta energetyczna musi być umieszczona w widocznym miejscu na każdym produkcie w punkcie sprzedaży.

Obecnie ten temat reguluje rozporządzenie europejskie (UE) 2017/1369, które zastąpiły poprzednie dyrektywy 2010/30/UE i 92/75/EWG.

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne ramy regulacyjne. W związku z tym opublikowano szereg konkretnych środków wykonawczych, w postaci innego Regulaminu, każdy dotyczący określonej kategorii produktów.

Każdy środek wykonawczy określa precyzyjne wskazania dotyczące klasyfikacji energetycznej określonej kategorii produktów oraz jakie inne parametry muszą być wskazane na etykiecie.

Podobnie jak w przypadku ekoprojektu, możliwość zastosowania do kategorii produktów zależy od istnienia konkretnego środka wykonawczego poświęconego tej kategorii.

Wszystkie produkty wymagające etykiet energetycznych muszą zostać zarejestrowane w europejskiej bazie danych EPREL, zanim będą mogły być sprzedawane na rynku UE.

 

Sicom Testing może zapewnić kompletne usługi w zakresie ekoprojektu i etykiet energetycznych, jak również doradztwo w tych tematach.

Nasza usługa zaczyna się tutaj