Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. – harmonizuje ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów, które mogą być wprowadzone do obrotu. Dyrektywa EMC jawi się jako tekst regulacyjny w kontekście norm bezpieczeństwa – odnosząc się do norm technicznych IEC/ISO EN, którym muszą odpowiadać produkty elektryczne – i w ten sposób zapewniając, że sprzęt zatwierdzony w kraju członkowskim Unii Europejskiej będzie zgodny we wszystkich pozostałych krajach UE . Produkty te będą podlegać oznakowaniu znakiem CE, a także stwierdzeniu ich zgodności poprzez deklarację zgodności UE.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest uniknięcie ryzyka związanego z produktem lub zjawiskiem, chroniąc w ten sposób wspólne interesy europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).;

Jego skrót to: EMC;

Jego kod to: 2014/30/UE;

Poprzednie dyrektywy w tym temacie, które dziś już nie obowiązują, to: 2004/108/WE, 89/336/EWG.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

Obszar zastosowania: Dyrektywa EMC 2014/30/UE dotyczy każdego gotowego urządzenia – lub zestawu gotowych urządzeń – udostępnianego na rynku jako niezależna jednostka funkcjonalna, przeznaczona dla użytkownika końcowego i mogąca generować zakłócenia elektromagnetyczne lub na którego działanie mogą mieć wpływ skutki takich zakłóceń. Ponadto dyrektywa obejmuje szczególne kombinacje różnych typów urządzeń i ewentualnie innych urządzeń, które są montowane, instalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w wcześniej ustalonym miejscu.

Zasadnicze wymagania: produkty objęte zakresem dyrektywy, które mają zostać wprowadzone na rynek europejski, muszą spełniać następujące zasadnicze wymagania.

 • Wytwarzane zakłócenia elektromagnetyczne nie mogą przekraczać poziomu, powyżej którego sprzęt radiowy i telekomunikacyjny lub inny sprzęt nie może normalnie funkcjonować;
 • Poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne przewidywalny na podstawie zastosowania, do jakiego są przeznaczone, pozwala na ich normalną pracę, bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Pomiary w komorze bezechowejLokal

Motywacje, które doprowadziły do napisania samej dyrektywy, rozumiane są jako „Przesłanki”.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę. Często formułowane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Definicje

Sekcja „Definicje” zawiera wszystkie szczegółowe wyjaśnienia głównych terminów używanych w dyrektywie, przydatne do pełnego zrozumienia zakresu zastosowania.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, które musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek. Często zasadnicze wymagania znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których musi przestrzegać, odsyłając do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień i przepisów.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent zlecił przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, czy produkt posiada deklarację zgodności UE i czy posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje ocen niezbędnych do sprawdzenia, czy produkt jest zgodny.

Jeżeli dla wyrobu dostępne są normy zharmonizowane spełniające wszystkie wymagania dyrektywy – jeżeli normy te zostaną zastosowane w sposób kompletny i wyrób przejdzie wszystkie badania wymagane przez same normy – wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania wymogi bezpieczeństwa.ta dyrektywa. W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium EMC do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa. Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę badania kompatybilności elektromagnetycznej produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego oraz odbiorników radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

kontrola dostępu rfid Router z modemem Zgodność elektromagnetyczna FCC">Znak FCC

17 komentarzy do “La Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)”

 1. Dzień dobry
  Dyrektywa EMC 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady przyczynia się do oznakowania CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Czy kompatybilność EMC jest wystarczająca, aby urządzenie elektroniczne umożliwiało oznakowanie CE? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Aby urządzenie elektroniczne mogło otrzymać oznakowanie CE, należy sprawdzić jego zgodność ze wszystkimi dyrektywami, którym ono podlega.To, które z dyrektyw, zależy od charakterystyki samego urządzenia, np. urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci energetycznej, obowiązują dyrektywy EMC i Niskie napięcie. Jeżeli posiadają one również funkcję radiową, podlegają dyrektywie radiowej, która obejmuje również wymagania poprzednich dyrektyw; ponadto należy wykazać zgodność z dyrektywą RoHS dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry.
  Czy urządzenia kolejowe – wyświetlacze stosowane w taborze/wagonach pasażerskich podlegają oznakowaniu CE?
  Pozdrowienia

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, urządzenia te podlegają oznakowaniu CE zgodnie z Dyrektywą 2016/797/UE dotyczącą interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Witam, mam pytanie dotyczące zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE. Jestem pracownikiem działu jakości firmy produkującej komponenty elektroniczne i jednym z problemów, które rozważamy pod kątem ryzyka, jest niezgodność elektromagnetyczna. Naturalnie produkty, które jako producenci wprowadzamy na rynek, posiadają certyfikaty konstrukcyjne i są całkowicie bezpieczne pod względem emisji i odporności na fale elektromagnetyczne. Moje pytanie jednak brzmi: czy jeśli w procesie produkcyjnym pojawi się sytuacja, w której nie zamontujemy lub uszkodzimy komponent odpowiedzialny za redukcję emisji, czy taki produkt będzie nielegalny (zgodnie z Dyrektywą)? Albo jeszcze bardziej ogólnie, jeśli sprzedany zostanie produkt „wadliwy” w zakresie zapewnienia prawidłowego poziomu emisji (przekraczający dopuszczalne poziomy emisji), czy jest to naruszenie prawa? Nie mówię o wadzie strukturalnej, ale o pojedynczym przypadku, w którym proces produkcyjny nie zapewni prawidłowego dopasowania do 100%. Z góry dziękuję za odpowiedź. Marcina Ławniczaka

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Producent, umieszczając znak CE na produkcie, ma za zadanie zagwarantować jego zgodność, co oznacza, że wszystkie wyprodukowane urządzenia muszą być takie same, jak próbki, na których przeprowadzono badania zgodnie ze standardami dyrektywy.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 4. W kilku miejscach przeczytałem, że dyrektywa EMC nie wymaga badań. Jak mogę odmówić temu mojej firmie, która tak naprawdę ich nie tworzy.

  https://www.cemarkingassociation.co.uk/electromagnetic-compatibility/

  „Dyrektywa nie ustanawia limitów emisji ani celów w zakresie odporności, które należy osiągnąć, i jako taka dyrektywa EMC nie nakłada obowiązku testowania! To powiedziawszy, brak testów jest często postrzegany jako opcja wysokiego ryzyka, natomiast pełne testy EMC zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi są często uważane za najlepszą drogę.

  Z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   Badania należy przeprowadzić w celu wykazania zgodności z normami zharmonizowanymi, które zgodnie z dyrektywą są niezbędne.
   Dyrektywa stanowi, że:
   -Wprowadzając swoje urządzenia do obrotu, producenci zapewniają, że zostały one zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku I (art. 7).
   -Urządzenie zgodne z normami zharmonizowanymi lub ich częściami, do których odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uważa się za spełniające zasadnicze wymagania określone w załączniku I, uregulowane przez te normy lub ich części (art. 13) .
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry,
  jesteśmy dystrybutorem wózków widłowych, na których zamontowaliśmy urządzenie do uzyskania wersji 4.0. Zarówno wózek jak i urządzenie posiadają znak CE. Czy konieczne jest poddanie ich połączenia ocenie stwierdzającej kompatybilność elektromagnetyczną, czy wystarczy, że oba zostały poddane indywidualnej ocenie?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami należy sprawdzić na gotowym produkcie, w Twoim przypadku należy ocenić zgodność zestawu wózek + urządzenie.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry,
  Mój sprzęt przechodzi testy EMC w akredytowanych laboratoriach. A następnie produkuję o tych samych cechach, wystarczy, że umieściłem znak CE lub potrzebuję jednostki notyfikowanej, która certyfikuje moją produkcję.

  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   W Twoim przypadku nie ma potrzeby polegania na jednostce notyfikowanej, zgodność można wykazać poprzez wewnętrzną kontrolę produkcji, jak wskazano w Załączniku 2 dyrektywy; oprócz umieszczenia znaku CE producent musi:
   1) wypełnić pisemną deklarację zgodności UE dla modelu urządzenia
   2) przechowywać je do dyspozycji organów krajowych wraz z dokumentacją techniczną przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia urządzenia do obrotu.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 7. Kiedy konieczne jest posiadanie jednostki notyfikowanej?
  Rozumiem, że tylko jeśli chcesz uzyskać Certyfikat Zgodności Typu (Certyfikat Badania Typu UE)

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   W przypadku kompatybilności elektromagnetycznej producent musi wykazać zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami za pomocą jednej z następujących procedur oceny zgodności:
   1) wewnętrzna kontrola produkcji;
   2)Badanie typu UE, a następnie zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.
   Producent musi wybrać, którą z dwóch procedur chce zastosować, jedynie w przypadku wyboru badania typu UE konieczny jest kontakt z jednostką notyfikowaną.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 8. Szanowny Panie/Pani,
  Zastanawiałem się, czy możesz mi pomóc w mojej prośbie. Chciałbym wiedzieć, czy istnieje lista urządzeń, do których powinniśmy zastosować dyrektywę EMC.
  Z góry dziękuję
  Z wyrazami szacunku

  Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Dyrektywa EMC ma zastosowanie do każdego gotowego urządzenia lub zespołu gotowych urządzeń, udostępnianego na rynku jako samodzielna jednostka funkcjonalna, przeznaczonego dla użytkownika końcowego i zdolnego do wytwarzania zaburzeń elektromagnetycznych lub na którego działanie mogą te zakłócenia mieć wpływ, tj. jakiekolwiek sprzęt integrujący aktywne komponenty elektroniczne.
   Istnieje możliwość zapoznania się z listą norm zharmonizowanych w celu weryfikacji typów produktów, do których ma zastosowanie dyrektywa EMC.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.