Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Jak wiadomo, la certyfikat CE jest niezbędnym elementem wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. mi’ zdefiniowane przez stosowanie norm i wytycznych, które udowodnić, że produkt jest zgodny z wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Uzyskaniu - i utrzymanie - certyfikat CE posiada szereg szczególne obowiązki na inny podmioty gospodarcze zaangażowany. Spełnienie tych obowiązków - a więc zgodność oznakowania - jest ceniony przez państwa członkowskie w ramach notyfikowanych, zdolne do przeprowadzania procesu weryfikacji stałości właściwości produktów z przepisów.

W przypadku wykrycia niezgodności (a operator nie ekonomiczny działania naprawcze, aby położyć kres tej samej niezgodności), Otwierają się różne scenariusze w produkcie i podmioty zaangażowane w marketingu. Jednym z nich jest wycofanie produktów z rynku.

W przypadku niezgodności certyfikatu CE, w rzeczywistości, właściwe organy „podejmują wszelkie właściwe środki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku, kosztem rynku odpowiedzialnej za wprowadzanie sprzętu ".

sankcje: wyroby budowlane

W uzasadnieniu przyjęcia środków ograniczających, takich jak zakaz i wycofania, Istnieją grzywny i więzienia, dobrze określony - w przypadku wyrobów budowlanych – z D.Lgs. n.106 / 2017. Sankcje oznaczają są klasyfikowane jako:

  • kary pieniężne (prognozowanie wartości minimalnej i maksymalnej grzywny);
  • kary pozbawienia wolności, (prognozowanie zatrzymania);
  • wspólne sankcje karne (prognozowanie zatrzymania i doskonałe);
  • grzywny.

swoiście, il Producent która narusza ogólne zasady i przepisy dotyczące stosowania oznakowania CE – oraz zasady i warunki określone w art 9 regulacja (UE) n. 305/2011 – Zostaje on karze grzywny od 4.000 Euro 24.000 euro; Fakt jest taki sam karane aresztem do góry 6 miesięcy i grzywnę w wysokości 10.000 Euro 50.000 EUR, jeżeli przedmiotowe produkty są przeznaczone do stosowania strukturalnego lub stosowania w straży pożarnej.

Produkty oczekujące na inspekcjęsankcje: kompatybilności elektromagnetycznej

A sprawy dyscyplinarne inne niż dekretu. n.106 / 2017, znajdziemy Art. 15. del D.Lgs. 6 listopad 2007, n. 194 do wdrożenia dyrektywy 2004/108 / WE. Artykuł ten określa kary pod względem kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, Urządzenia i systemy, że przedstawiając:

• Każdy, kto stawia na rynek urządzeń, które nie są zgodne z wymogami ochrony podlega sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 4.000 do EUR 24.000. Sankcja podlega każdy wprowadzania zmian do urządzeń z wymaganym oznakowaniem CE, że powoduje niespełnienie wymogów ochrony.

• Każdy, kto stawia na rynku, skomercjalizować, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub instalowania urządzeń, które, choć w zgodzie z wymogami ochrony, są bez wymaganego oznakowania CE i dokumentacji technicznej, To jest przedmiotem sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 2.000 do EUR 12.000.

sankcje, również, również dotknąć każdego z umieszczania znaków, które mogą być mylone z oznaczeniem CE (lub ograniczyć ich widoczność i czytelność): W tym przypadku, sankcja administracyjna wynosi suma z EUR 1.000 do EUR 6.000.

podobnie, Dla każdego, kto promuje reklamę dla urządzeń, które nie spełniają wymogów dekretu przewiduje kary administracyjnej określonej sumy z EUR 2.500 do EUR 15.000.

wnioski

Gniazdo test tych dwóch zestawów reguł - i skupienie sankcjonowania wygląd taki sam - ma na celu sprzyjanie refleksji o potrzebie zastosowania norm i wytycznych w pełna zbieżność z prawem. Zamiar błędnie interpretują przepisy - w celu nie poddając urządzenia do wszelkich niezbędnych weryfikacji zgodności - środki, jakie ponosi, na poziomie gospodarczym, jak i produkcji, wpływ w znoszący drogę do obrotu produktów na rynku.

Sicom Testowanie zapewnia pełną obsługę Certyfikat CE produktów.

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Efektywności energetycznej ekologiczny projekt obrabiarki Internet przedmiotów Oznakowanie CE Wyposażenie Brexi

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.