Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. i wdrożona we Włoszech Dekretem Legislacyjnym nr 86 z dnia 19 maja 2016 r. – harmonizuje ustawodawstwo Państw Członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że dany sprzęt elektryczny posiada odpowiednią ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami elektrycznymi. Odnosząc się do norm technicznych IEC/ISO EN – których muszą przestrzegać producenci wyrobów elektrycznych – Dyrektywa wyjaśnia spodziewane zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, określając parametry, dla których urządzenia są bezpieczne w zakresie ich przeznaczenia.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest uniknięcie ryzyka związanego z produktem lub zjawiskiem, chroniąc w ten sposób wspólne interesy europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: Dyrektywa niskonapięciowa;

Jego skrócony akronim to: LVD;

Jego kod to: 2014/35/UE;

Poprzednie dyrektywy w tym temacie, które dziś już nie obowiązują, to: 2006/95/WE, 73/23/EWG.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

Obszar zastosowania: Dyrektywa 2014/35/UE (LVD) dotyczy sprzętu elektrycznego prądu przemiennego i stałego o napięciu znamionowym odpowiednio od 50 do 1000 V i od 75 do 1500 V.

Zasadnicze wymagania: produkty objęte zakresem stosowania dyrektywy, które mają zostać wprowadzone na rynek europejski, muszą spełniać zasadnicze wymagania opisane w załączniku 1 dyrektywy. Ogólnie rzecz ujmując, zasadnicze wymagania Dyrektywy dotyczą wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Analiza obwoduLokal

Motywacje, które doprowadziły do napisania samej dyrektywy, rozumiane są jako „Przesłanki”.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę. Często formułowane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Definicje

Sekcja „Definicje” zawiera wszystkie szczegółowe wyjaśnienia głównych terminów używanych w dyrektywie, przydatne do pełnego zrozumienia zakresu zastosowania.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, które musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek. Często zasadnicze wymagania znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których musi przestrzegać, odsyłając do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień i przepisów.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent zlecił przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, czy produkt posiada deklarację zgodności UE i czy posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzać badania lub inne rodzaje ocen niezbędnych do weryfikacji bezpieczeństwa elektrycznego.

Jeżeli dla wyrobu dostępne są normy zharmonizowane spełniające wszystkie wymagania dyrektywy – jeżeli normy te zostaną zastosowane w sposób kompletny i wyrób przejdzie wszystkie badania wymagane przez same normy – wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania wymogi bezpieczeństwa.ta dyrektywa. W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych w zakresie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa. Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu oferuje szeroką gamę usług dla testy bezpieczeństwa elektrycznego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka telefon deszczowy Dom rodzinny Bezpieczeństwo System pomiarowy SAR

47 komentarzy do “La Direttiva Bassa Tensione (LVD)”

 1. Witam, urządzenie do twarzy zasilane bateryjnie – rozumiem, że nie jest ono objęte dyrektywą LVD, ale z drugiej strony seria norm EN 60335 dotyczących urządzeń elektrycznych obejmuje również urządzenia zasilane bateryjnie. Czy takie urządzenia powinny posiadać certyfikat LVD czy nie?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Dyrektywa LVD ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania przy napięciu znamionowym od 50 do 1 000 V w przypadku prądu przemiennego i od 75 do 1 500 V w przypadku prądu stałego, z wyjątkiem

   -Materiały elektryczne przeznaczone do stosowania w środowiskach narażonych na ryzyko wybuchu.

   -Materiały elektryczne do zastosowań radiologicznych i klinicznych.

   -Części elektryczne wind i wciągników.

   - Liczniki energii elektrycznej.

   -Gniazda zasilające (podstawy i wtyczki) do użytku domowego.

   -Urządzenia elektryczne do ogrodzeń elektrycznych.

   -Zaburzenia radioelektryczne.

   -Specjalne materiały elektryczne przeznaczone do stosowania na statkach lub samolotach oraz w kolejach, spełniające przepisy bezpieczeństwa ustanowione przez organy międzynarodowe, w których uczestniczą Państwa członkowskie.

   -Zestawy ewaluacyjne dostosowane do potrzeb profesjonalistów, przeznaczone do stosowania wyłącznie w placówkach badawczo-rozwojowych do takich celów.

   W takich przypadkach obowiązują szczegółowe dyrektywy w zależności od zamierzonego zastosowania produktów.

   Jeżeli produkt nie podlega dyrektywie LVD ani innym dyrektywom szczegółowym, zastosowanie ma dyrektywa dotycząca ogólnego bezpieczeństwa produktów

   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Czy dyrektywa LVD ma zastosowanie do pojazdów elektrycznych (typu M i N, tj. zwykłych samochodów) o napięciu roboczym mieszczącym się w zakresie obowiązywania?

  Czy dyrektywa LVD ma zastosowanie do komponentów (akumulatorów, silników, OBC, kabli itp.), które są przeznaczone do montażu w pojazdach elektrycznych (typ M i N) i które działają w zakresie napięcia przewidzianym w dyrektywie?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   ROZPORZĄDZENIE (UE) 2018/858 ma zastosowanie do pojazdów typu M i N, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także części i akcesoriów zaprojektowanych i wyprodukowanych dla takich pojazdów i ich przyczep.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
   • Dzień dobry,

    Dziękuję za wyjaśnienie.

    Czy ROZPORZĄDZENIE (UE) 2018/858 ma zastosowanie również do części zamiennych?
    Czy też konieczne jest uzyskanie dla nich certyfikatu CE, jeśli działają w zakresie napięcia przewidzianym przez LVD?

    Pozdrowienia

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     Tak, rozporządzenie dotyczy również „części” pojazdu.
     W rozporządzeniu części definiuje się jako „produkty służące do montażu, naprawy i konserwacji pojazdu, a także części zamienne”;
     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz
 3. Dzień dobry,
  Podkładka grzewcza 12 V DC o mocy 18 W do umieszczenia w torbie PES, plus główne zasilanie 230 V AC. Czy cały produkt podlega LVD i EMC? Czy wymagane jest pojedyncze oznakowanie CE uwzględniające również torbę materiałową, czy też wystarczą oznaczenia dwóch pozostałych elementów?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Dyrektywy muszą mieć zastosowanie do produktu końcowego, więc jeśli na rynku sprzedawana jest kombinacja worek + poduszka grzewcza + zasilacz, to właśnie ten ostatni musi być zgodny z dyrektywami. W konkretnym przypadku obowiązują LVD, EMC, RoHS i Ecodesign (w przypadku zasilania 230 Vac).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 4. Dzień dobry
  Jakiej normie lub dyrektywie podlega trójfazowy moduł diodowy stosowany w innym urządzeniu - na przykład ładowarce?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Komponenty znajdujące się wewnątrz urządzeń nie podlegają bezpośrednio konkretnym normom, ale są analizowane jako część produktu; w przypadku ładowarki akumulatorów obowiązuje norma bezpieczeństwa dotycząca ładowarek akumulatorów, w związku z czym obwody wewnętrzne i powiązane z nimi elementy muszą spełniać wymagania tej normy.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 5. Czy podwodny dron (ROV), który łączy się kablem z kontrolą powierzchni, czyli nie ma sygnału radiowego i jest zasilany wewnętrznym akumulatorem 18 V DC, potrzebuje oznakowania CE? Po wyjęciu z wody akumulator wykorzystuje zewnętrzną ładowarkę 220 V AC.
  Tysiące dzięki

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   W przypadku Twojego produktu należy zastosować następujące zasady:
   -dyrektywa maszynowa
   -dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
   -dyrektywa niskonapięciowa (w przypadku, gdy ładowarka stanowi część produktu)
   Stosowanie tych dyrektyw przewiduje oznakowanie CE
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Do tego produktu mają zastosowanie następujące wytyczne:
   -2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
   -2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
   -2011/65/UE Dyrektywa RoH
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry,
  Czy urządzenie składające się z dwóch wentylatorów zasilanych napięciem 12Vdc z panelu słonecznego zdolnego do dostarczenia napięcia 18Vdc wymaga oznakowania CE? Jeśli tak, zakładam, że obowiązują tylko ogólne przepisy bezpieczeństwa... prawda?
  Ponadto, jeśli komponenty są również oznaczone znakiem CE, czy jest to wystarczająca gwarancja, aby zadeklarować zgodność urządzenia?

  Dziękuję

  Fabrycy

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Do danego produktu muszą mieć zastosowanie ogólne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa produktów i kompatybilności elektromagnetycznej.
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami musi zostać zweryfikowana na gotowym produkcie, aby mógł on zostać wprowadzony do obrotu na rynku europejskim.
   Produkt należy przetestować zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi (które nie muszą być takie same, jak te mające zastosowanie do poszczególnych komponentów), aby wykazać zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw.
   Dokumentację produktu oraz protokoły przeprowadzonych badań należy zgromadzić w dokumentacji technicznej.
   Deklaracja zgodności produktu musi być sporządzona i podpisana przez producenta.
   Sicom Testing może przeprowadzić dla Państwa badania oraz przygotować dokumentację techniczną i deklarację zgodności.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 7. Dzień dobry. Czy w przypadku w pełni elektrycznego piekarnika do gotowania żywności do użytku innego niż domowy, dostarczanego wyłącznie profesjonalistom z sektora spożywczego, ma zastosowanie dyrektywa LVD? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, piekarnik elektryczny zasilany z sieci energetycznej podlega dyrektywie LVD, nawet jeśli jego przeznaczenie jest profesjonalne.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Do tego produktu mają zastosowanie dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 8. Dzień dobry,
  Czy sprężarki sprężonego powietrza (230VAC/50Hz) posiadające już certyfikaty EMC i MD wymagają również LVD? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   w przypadku tego typu produktów stosowanie dyrektywy LVD nie jest konieczne, ponieważ dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obejmuje już aspekty bezpieczeństwa produktów.
   Z wyrazami szacunku
   Sicom Testing

   Odpowiedz
 9. Dzień dobry, czy mógłby mi Pan powiedzieć, jakie przepisy obowiązują w przypadku transformatora sterującego z wielonapięciowymi wejściami 220 V – 240 V – 380 V – 400 V – 440 V i wyjściem 24 V – dla częstotliwości 50/60 Hz. O mocy 50 V amperów.

  Odpowiedz
 10. Dzień dobry,
  Akumulator kwasowo-ołowiowy zamknięty w obudowie (który może być używany do zasilania przenośnego lub do rozruchu pojazdu) wymaga LVD, nawet jeśli generuje napięcie 12 V, po prostu dlatego, że zewnętrzna ładowarka ładująca akumulator ma napięcie 230 V i czy wymaga LVD? czy to sprawia, że cały produkt potrzebuje LVD?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Jeżeli akumulator i ładowarka są wprowadzane do obrotu jako jeden produkt, na wszystkich ich elementach należy zastosować technologię LVD.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 11. Dzień dobry,
  Produkt nie podlega dyrektywie dotyczącej niskiego napięcia, ponieważ jego nominalne napięcie wyjściowe jest wyższe niż limity zastosowania określone w dyrektywie (1000 woltów w przypadku prądu przemiennego – 1500 woltów w przypadku prądu stałego).
  Z wyrazami szacunku
  Test Sicom

  Odpowiedz
 12. Czy urządzenie składające się z niektórych akcelerometrów, tensometrów zasilanych zewnętrznym napięciem stałym (maks. 10 V DC) wymaga oznakowania CE? Urządzenie nie posiada baterii wewnętrznych.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, urządzenie tego typu wymaga oznakowania CE, ponieważ podlega dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 13. Dzień dobry,

  Czy elektryczny silnik do łodzi o mocy 400 W, a zatem o napięciu poniżej limitu 50 V, podlega dyrektywie niskonapięciowej?

  Dziękuję

  Thierry

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Nie, nie podlega dyrektywie niskonapięciowej, ponieważ zgodnie z załącznikiem 2 do tejże dyrektywy są one wyłączone z dyrektywy „Specjalistyczny sprzęt elektryczny do stosowania na statkach, samolotach lub kolejach, zgodny z przepisami bezpieczeństwa opracowanymi przez instytucje międzynarodowe w których uczestniczą, Państwa członkowskie”. Musi jednak być zgodny z dyrektywą dotyczącą sprzętu używanego na łodziach.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 14. Dzień dobry,
  Chciałbym wiedzieć, czy olejowy transformator mocy 250 kVA / 420 V / 220 V posiada oznaczenie CE. O ile mi wiadomo, transformatory mocy SN/nn nie podlegają tym przepisom.
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Dyrektywa niskonapięciowa nie ma zastosowania do transformatorów SN/NN, ale podlegają one innym przepisom, których należy przestrzegać, w tym dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, która wymaga umieszczania oznakowania CE na produktach.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 15. Dzień dobry,
  Chciałem Cię zapytać, urządzenie elektroniczne wyprodukowane w Chinach i sprzedawane w Europie o następujących parametrach (bateria 150 mAh, moc nominalna 5 W, napięcie akumulatora 3,7 V, napięcie wejściowe 5 V/1 A DC) jest zgodne z dyrektywą EMC (z względnymi Oznakowanie CE), RoSH i WEEE, prawda?
  Jeśli chodzi o dyrektywę LVD, obiekt ma moc niższą niż 75 V DC i dlatego nie podlega tej dyrektywie, czy to prawda?
  Czy będąc gorszym, musi spełniać inne dyrektywy? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Oprócz dyrektyw, o których wspomniałeś, konieczne jest sprawdzenie, czy produkt jest bezpieczny, ponieważ produkt nie podlega dyrektywie LVD, obowiązuje dyrektywa „Ogólne bezpieczeństwo produktów”.
   Ponadto, jeśli produkt zawiera moduły radiowe, standardy LVD mają zastosowanie nawet wtedy, gdy napięcie zasilania jest mniejsze niż 75 V.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 16. Witam, czy na produkt pielęgnacyjny do usuwania zaskórników o napięciu wejściowym 5V – napięciu akumulatora 3,7V i mocy wejściowej 0,8W potrzebne są certyfikaty CE? , Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, produkt wymaga certyfikatu CE, w szczególności przy bezpośrednim działaniu na organizm ludzki obowiązuje dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych.
   Pozdrawiam Test Sicom

   Odpowiedz
  • Dzień dobry.
   Urządzenia elektroniczne zasilane bateryjnie podlegają dyrektywie EMC i dlatego podlegają oznakowaniu CE.
   Każda ładowarka akumulatorów podłączona do urządzenia, a także sprzęt ze zintegrowanym zasilaczem, które mieszczą się w zakresie napięcia określonym w dyrektywie, wchodzą w zakres dyrektywy o niskim napięciu.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz
 17. Chciałbym wiedzieć, jaką dyrektywę niskonapięciową powinien spełniać domowy rower treningowy, który nie korzysta z zasilania sieciowego, ale wykorzystuje prąd elektryczny generowany przez pedałowanie za pomocą generatora

  Odpowiedz
  • Jeżeli napięcie generowane wewnątrz roweru treningowego jest niższe niż 50 V, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia nie ma zastosowania. W przypadku braku innych dyrektyw bezpieczeństwa mających zastosowanie do tego produktu, należy zastosować dyrektywę dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE).

   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.