Ocena maszyny: zastosuj zasadę trzech kroków, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyny

Dyrektywa 2006/42/WE ma podwójny cel: harmonizację wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa mających zastosowanie do maszyn, przy jednoczesnym zapewnieniu ich swobodnego przepływu na rynku UE.

Jak wiadomo, maszyna musi być zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby spełniała swoją funkcję bez narażania tych, którzy z tego korzystają. Zasadę tę należy uznać za obowiązującą zarówno wtedy, gdy jej użytkowanie odbywa się w przewidzianych warunkach, ale także biorąc pod uwagę możliwe niewłaściwe (rozsądnie przewidywalne) użytkowanie samej maszyny. Celem środków przyjętych na etapie projektowania i produkcji musi być: wyeliminować wszelkie ryzyko w przewidywalnym okresie użytkowania maszyny, włączając etapy transportu, montażu, demontażu, demontażu i złomowania.

Ocena bezpieczeństwa maszyn

Aby ocenić bezpieczeństwo maszyny, istnieje dobrze zdefiniowane podejście mające na celu określenie środków, które należy podjąć, aby zaradzić wcześniej zidentyfikowanym i ocenionym zagrożeniom. Podejście to, często określane jako „Zasada trzech kroków” określa hierarchiczną skalę środków, które należy przyjąć, w kolejności priorytetów. Na szczycie tej hierarchii znajdujemy iskrobezpieczne środki projektowe, śledzony przez techniczne środki ochrony, przybyć – na ostatnim priorytetowym miejscu – o godz informacje, które należy przekazać użytkownikom.

Tę kolejność priorytetów należy rozumieć jako „ukończenie” kroku przed przejściem do następnego. W rezultacie producent będzie musiał wyczerpać wszystkie możliwe iskrobezpieczne środki konstrukcyjne, zanim zastosuje środki ochronne. Podobnie, zanim zaczniesz polegać na ostrzeżeniach i instrukcjach dla użytkowników, powinieneś wyczerpać możliwe środki ochrony.

Priorytet pierwszy: iskrobezpieczne rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy priorytet ma iskrobezpieczne środki projektowe ponieważ są one wyraźnie skuteczniejsze niż środki ochronne lub ostrzeżenia. Niektóre przypadki iskrobezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych obejmują na przykład wymianę palnego płynu hydraulicznego na niepalny; lub gwarancja wewnętrznej stabilności maszyny poprzez jej kształt i rozkład masy.

Za iskrobezpieczny środek konstrukcyjny uważa się również gwarancję, że dostępne części maszyny nie mają ostrych krawędzi ani chropowatych powierzchni oraz że istnieje odległość między ruchomymi i nieruchomymi częściami maszyny uniknąć ryzyka zmiażdżenia.

Producent też może zmniejszyć emisję hałasu, wibracje, promieniowanie lub substancje niebezpieczne u źródła; ograniczyć prędkość i moc ruchomych części lub prędkość przemieszczania samej maszyny; umieszczać niebezpieczne części maszyny w niedostępnych miejscach oraz punkty regulacji i konserwacji poza obszarami niebezpiecznymi.

We wszystkich podanych przykładach bezpieczeństwo użytkownika wynika z cech konstrukcyjnych, a zatem i konstrukcyjnych samej maszyny, która - dokładnie - zapewnić priorytetowy poziom początkowy i niezbędne do zapewnienia ochrony użytkowników.

Priorytet drugi: techniczne środki ochrony

Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie lub złagodzenie zagrożeń za pomocą iskrobezpiecznych środków konstrukcyjnych, należy zastosować drugi priorytet techniczne środki ochrony. Są to działania mające na celu niedopuszczenie do narażenia ludzi na zagrożenia, których nie dało się powstrzymać dzięki strategiom zastosowanym w poprzedniej fazie.

Przykładami technicznych środków ochrony są m.in remont, stacjonarne lub mobilne, tj urządzenia zabezpieczające, L'izolacja części elektrycznych pod napięciem, zamknięcie źródeł hałasu i tłumienie drgań.

Producent będzie mógł przygotować środki zabezpieczające lub ewakuujące substancje niebezpieczne, ale także urządzenia kompensujące brak bezpośredniej widoczności i konstrukcji zabezpieczających. zabezpieczenie przed ryzykiem przewrócenia się lub spadające przedmioty. Aby zapewnić zadowalające ocena bezpieczeństwa maszyn, wówczas konieczne będzie dodanie środków informacyjnych, w przypadku których pomimo całej uwagi opisanej w pierwszych dwóch fazach nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony użytkowników.

Priorytet trzeci: ostrzeżenia i informacja

Dlatego też w przypadku zagrożeń szczątkowych należy przekazać informacje osobom narażonym w formie ostrzeżeń, znaków i informacji umieszczonych na maszynie oraz użytkownikom w instrukcjach. Są to na przykład informacje lub ostrzeżenia dotyczące urządzenia, za pomocą którego symbole lub piktogramy, sygnały akustyczne lub świetlne, ostrzeżenia przed obsługą maszyn przez niektóre osoby, na przykład młodzież poniżej określonego wieku lub wzrostu.

Wśród ostrzeżeń należących do tej grupy priorytetowej znajdują się również te związanych z montażem i instalacją w zakresie bezpieczeństwa maszyn, informację o uzupełniających środkach ochrony, jakie należy zastosować w miejscu pracy, z określeniem konieczności wyposażenia operatorów w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zapewnienia ich stosowania.

Uwzględnia się zapewnienie ostrzeżeń i instrukcji użytkowania integralną część projektu i konstrukcji maszyny. Jednak ta skala priorytetów w ocena bezpieczeństwa maszyn pokazuje, że ostrzeżenia i instrukcje nigdy nie powinny zastępować iskrobezpiecznych środków projektowych i technicznych środków ochronnych, jeśli są one możliwe, zawsze biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy.

Ocena bezpieczeństwa maszyny w rzeczywistości nie jest koncepcją statyczną, ale ewoluuje wraz z najnowszym stanem wiedzy. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwo i ochrona zdrowiadlatego należy koniecznie wziąć pod uwagę stan wiedzy w momencie budowy oraz wymagania techniczne i ekonomiczne.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.