Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (RED)

Europejska dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego 2014/53/UE (CZERWONY) ustanawia ramy regulacyjne dotyczące wprowadzania sprzętu radiowego na rynek europejski. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie jednolitego rynku sprzętu radiowego poprzez ustanowienie zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma radiowego. Ponadto dyrektywa 2014/53/UE (RED) stanowi podstawę dalszych przepisów regulujących niektóre dodatkowe aspekty, takie jak na przykład ochrona prywatności i środki zwalczania nadużyć finansowych.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest uniknięcie ryzyka związanego z produktami radiowymi, obrona wspólnego interesu obywateli i przedsiębiorstw europejskich poprzez wymóg certyfikacji sprzętu radiowego.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego;

Jego skrócony akronim to: RED;

Jego kod to: 2014/53/UE;

Poprzednie dyrektywy w tym temacie, które dziś już nie obowiązują, to: 1999/5/WE, 98/13/WE.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

walkie-talkie

Obszar zastosowania: Dyrektywa 2014/53/UE (RED) dotyczy wszelkich produktów elektrycznych lub elektronicznych, które celowo emitują i/lub odbierają fale radiowe do celów radiokomunikacji i/lub radiolokacji.

Zasadnicze wymagania: produkty objęte zakresem stosowania dyrektywy, które mają zostać wprowadzone na rynek europejski, muszą spełniać następujące zasadnicze wymagania dotyczące certyfikacji urządzeń radiowych.

 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt domowych oraz mienia, z uwzględnieniem celów dotyczących wymagań bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 2014/35/UE, ale bez stosowania minimalnych wartości granicznych napięcia;
 • Odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE;
 • Efektywne wykorzystanie widma radiowego i unikanie szkodliwych zakłóceń;
 • Urządzenia radiowe niektórych kategorii muszą zapewniać zgodność z dodatkowymi zasadniczymi wymaganiami, na przykład przed oszustwami lub do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Lokal

Motywacje, które doprowadziły do napisania samej dyrektywy, rozumiane są jako „Przesłanki”.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę. Często formułowane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Definicje

Sekcja „Definicje” zawiera wszystkie szczegółowe wyjaśnienia głównych terminów używanych w dyrektywie, przydatne do pełnego zrozumienia zakresu zastosowania.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, które musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek. Często zasadnicze wymagania znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których muszą przestrzegać, odsyłając do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień i przepisów.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy produkt przeszedł certyfikację sprzętu radiowego, posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje ocen niezbędnych do sprawdzenia, czy produkt jest zgodny.

Jeżeli dla wyrobu dostępne są normy zharmonizowane spełniające wszystkie wymagania dyrektywy – jeżeli normy te zostaną zastosowane w sposób kompletny i wyrób przejdzie wszystkie badania wymagane przez same normy – wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania wymogi bezpieczeństwa.ta dyrektywa. W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa. Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę certyfikacja sprzętu radiowego działające zgodnie z głównymi standardami telekomunikacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Walkie talkie

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.