Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa 2014/35 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady – przestarzały 26 Luty 2014 i wdrażane we Włoszech przez dekretu 86 19 Maj 2016 – harmonizuje państw członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że sprzęt elektryczny zaangażowany zapewnić właściwą ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi różnego rodzaju. Odnosząc się do norm technicznych IEC / EN ISO – na podstawie których producenci urządzeń elektrycznych muszą przestrzegać - dyrektywa wyraźnie przewiduje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, definiowanie parametrów dla których urządzenia są bezpieczne pod względem jego przeznaczeniem.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest, aby uniknąć zagrożeń związanych z produktem lub do zjawiska, broniąc w ten sposób wspólny interes obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Dyrektywa niskonapięciowa;

Jej skrót jest: LVD;

Jego kod jest: 2014/35/UE;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2006/95/WE, 73/23/EWG.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

Zakres zastosowania: Dyrektywa 2014/35/UE (LVD) To chodzi o materiał elektryczną prądu przemiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym odpowiednio pomiędzy 50 i 1000 A między V 75 i 1500 V.

Zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, Muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku 1 dyrektywy. W ogóle zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczące wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i towarów, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • Zakres zastosowania
 • definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • Ocena zgodności
 • notyfikowane
 • Ce

analiza obwodówwarunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

Zakres zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

Zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy o wyjaśnienia i bardziej szczegółowymi przepisami.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że produkt posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, musi zweryfikować obecność oznakowania CE i upewnić się, że dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest to opisane w szczegółach jak testy lub inne rodzaje oceny niezbędne do kontroli bezpieczeństwa elektrycznych muszą być wykonywane.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażanie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzania badań wymaganych przez zharmonizowane Standardów rzeczy jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych do badania bezpieczeństwa elektrycznego.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

Ce

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, zwłaszcza, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testowanie z dużym doświadczeniem oferuje szeroki wachlarz usług dla testy bezpieczeństwa elektrycznego;.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka deszcz-phone Dom rodzinny Bezpieczeństwo SAR Measurement System

39 komentarze na temat "Dyrektywy niskonapięciowej" (LVD)”

 1. LVD ma zastosowanie do pojazdów elektrycznych (typ M i N, tj. normalne samochody) z napięciami roboczymi w zakresie stosowalności?

  LVD ma zastosowanie do komponentów (bębny, Silniki, OBC, cavi, itp.) które są przeznaczone do instalowania w pojazdach elektrycznych (typ M i N) i pracujące w zakresie napięcia przewidzianym w dyrektywie?

  • Dzień dobry,
   Pojazdy typu M i N, do systemów, ROZPORZĄDZENIE stosuje się do części i oddzielnych zespołów technicznych oraz do części i wyposażenia zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdów i ich przyczep. (UE) 2018/858.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   • Dzień dobry,

    Dzięki za wyjaśnienie.

    ROZPORZĄDZENIE (UE) 2018/858 dotyczy również części zamiennych?
    Lub dla nich konieczne jest odwołanie się do certyfikacji CE, jeśli działają w zakresie napięcia zapewnionym przez LVD?

    Pozdrowienia

    • Dzień dobry,
     Tak, rozporządzenie ma również zastosowanie do: “części” pojazdu.
     W rozporządzeniu strony są zdefiniowane jako: “produkty używane do montażu, naprawa i konserwacja pojazdu, a także części zamienne;”
     Serdeczne pozdrowienia
     Sicom Test

 2. Dzień dobry,
  poduszka grzewcza 12 Vol. c.c. 18 Waty, aby zmieścić się w torbie podróżnej PES, plus zasilanie podstawowe 230 V i. Cały produkt podlega LVD i EMC? Wymaga jednego oznakowania CE, które uwzględnia również torbę z tkaniny lub wystarczające oznaczenia pozostałych dwóch składników?
  Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Dyrektywy muszą być stosowane do produktu końcowego, Jeśli więc torba kombinowana + poduszka grzewcza + zasilacz jest sprzedawany na rynku, to ten ostatni musi być zgodny z dyrektywami. LVD ma zastosowanie w tym konkretnym przypadku., kompatybilność elektromagnetyczna, RoHS i ekoprojekt (na zasilaczu A 230 Odkurzacz).
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 3. Dzień dobry
  Trójfazowy moduł diodowy stosowany wewnątrz innych urządzeń – np. ładowarka – podlega któremu przepisowi lub dyrektywie ?
  Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Komponenty wewnątrz opraw nie podlegają bezpośrednio określonym normom, ale są analizowane jako część produktu; W przypadku ładowarki do akumulatorów obowiązuje norma bezpieczeństwa dla ładowarek, w związku z tym obwody wewnętrzne, i jego składniki, muszą spełniać wymagania niniejszej normy.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 4. Podwodny dron (ROV) który idzie z do sterowania powierzchnią, tzn. nie ma sygnału radiowego, i jest zasilany przez wewnętrzną baterię od 18 V prądu stałego, wymaga oznakowania CE? Bateria wykorzystuje zewnętrzną ładowarkę od 220 V AC po ekstrakcji z wody.
  Dzięki wielkie

  • Dzień dobry,
   Do produktu należy zastosować:
   -Dyrektywa maszynowa
   -Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
   -Dyrektywa niskonapięciowa (w przypadku, gdy ładowarka jest częścią produktu)
   Stosowanie tych dyrektyw przewiduje oznakowanie CE
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

  • Dzień dobry,
   Dyrektywy mają zastosowanie do tego produktu:
   -2001/95/KE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
   -2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
   -2011/65/Unijne Dyrektywy RoH
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 5. Dzień dobry,
  urządzenie składające się z dwóch wentylatorów zasilanych napięciem 12Vdc przez panel słoneczny zdolny do dostarczania napięć z 18 Vcc wymaga oznakowania CE? Jeśli, Zakładam, że obowiązują tylko ogólne przepisy bezpieczeństwa… poprawny?
  W dodatku, jeśli komponenty są z kolei oznaczone znakiem CE, wystarczającą gwarancją jest stwierdzenie zgodności wyrobu?

  Dziękuję

  Szczery

  • Dzień dobry,
   Do danego produktu należy stosować dyrektywy dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktu i kompatybilności elektromagnetycznej..
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami musi być zweryfikowana na gotowym produkcie, aby można je było wprowadzić do obrotu na rynku europejskim.
   Produkt musi być badany zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi (które niekoniecznie są takie same jak te, które mają zastosowanie do poszczególnych komponentów), wykazanie zgodności z wymogami obowiązujących dyrektyw.
   Dokumentacja produktu i sprawozdania z przeprowadzonych badań muszą być zebrane w dokumentacji technicznej.
   Deklaracja zgodności produktu musi być przygotowana i podpisana przez producenta.
   Sicom Testing może przeprowadzić testy za Ciebie i przygotować dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 6. Dzień dobry. Do w pełni elektrycznego piekarnika do gotowania żywności do użytku niedomowego, ponieważ jest on dostarczany tylko specjalistom w sektorze spożywczym, zastosowanie ma dyrektywa LVD? Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Tak, piekarnik elektryczny, zasilany przez sieć energetyczną, podlega dyrektywie LVD, nawet jeśli zamierzone zastosowanie jest profesjonalne.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

  • Dzień dobry,
   Do tego produktu mają zastosowanie dyrektywy 2014/30 / UE dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, oraz 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

  • Dzień dobry,
   dla tego typu produktów nie ma konieczności stosowania dyrektywy LVD, ponieważ dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obejmuje już aspekty bezpieczeństwa produktów.
   szczerze
   Sicom Testowanie

 7. Dzień dobry, czy możesz mi powiedzieć, jakie przepisy dotyczą transformatora sterującego z wejściami wielonapięciowymi? 220 V – 240 V – 380 V – 400 V – 440 V i wyjście 24 V – dla częstotliwości 50/60 Hz. Z mocą 50 V amper.

 8. Dzień dobry,
  Akumulator kwasowo-ołowiowy zamknięty w obudowie (które mogą być wykorzystane do przenośnego zasilania lub do awaryjnego uruchomienia pojazdu;), wymaga LVD, nawet jeśli emituje 12 V, po prostu dlatego, że zewnętrzna ładowarka ładująca akumulator jest 230 V i potrzebuje LVD? to sprawia, że ​​cały produkt potrzebuje LVD?
  Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Jeżeli bateria i ładowarka są wprowadzane na rynek jako jeden produkt, to LVD musi być zastosowany do wszystkich jego komponentów.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 9. Dzień dobry,
  Produkt nie podlega dyrektywie niskonapięciowej, ponieważ jego znamionowe napięcie wyjściowe jest wyższe niż limity zastosowania dyrektywy (1000 wolty w prądzie przemiennym – 1500 wolty w prądzie stałym).
  Serdeczne pozdrowienia
  Sicom Test

 10. Urządzenie składające się z kilku akcelerometrów, tensometry zasilane z zewnętrznego napięcia stałego (maks. 10 V DC) wymaga znaku CE? Urządzenie nie ma wewnętrznych baterii.

  • Dzień dobry,
   Tak, urządzenie tego typu wymaga znaku CE, ponieważ podlega dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej (kompatybilność elektromagnetyczna).
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

  • Dzień dobry,
   Nie, nie podlega dyrektywie niskonapięciowej, jak wg załącznika 2 tego samego są wyłączone z zakresu dyrektywy “Specjalistyczny sprzęt elektryczny, do użytku na statkach, samoloty lub koleje, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczą Państwa Członkowskie”. Jednak musi być zgodny z dyrektywą dotyczącą wyposażenia używanego na łodziach.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 11. Dzień dobry,
  Chciałbym wiedzieć, czy transformator mocy olejowej 250kVA / 420V / 220V jest oznaczony znakiem CE. Zgodnie z moją wiedzą, Transformatory mocy SN/nn nie podlegają.
  Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Dyrektywa niskonapięciowa nie dotyczy transformatorów SN/nn, ale podlegają innym przepisom, których należy przestrzegać must, wśród nich dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektowania, co wymaga umieszczania na produktach znaku CE.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 12. Dzień dobry,
  Chciałbym Cię zapytać o, urządzenie elektroniczne wyprodukowane w Chinach i sprzedawane w Europie o następujących cechach (bateria 150 Mah, moc nominalna 5 W., napięcie akumulatora 3,7V, napięcie wejściowe DC 5V/1A) jest zgodny z dyrektywą EMC (ze względnym oznakowaniem CE), RoSH i WEEE prawo?
  Odnośnie dyrektywy LVD, obiekt ma moc niższą niż 75 V w DC, a zatem nie w tym samym, jest poprawne?
  Bycie gorszym, musi być zgodny z innymi dyrektywami ? Dziękuję

  • Dzień dobry,
   Oprócz dyrektyw, o których wspomniałeś, musisz sprawdzić, czy produkt jest bezpieczny, nie podlegające LVD, dyrektywa dotyczy produktu “Ogólne bezpieczeństwo produktu”.
   W dodatku, jeśli produkt zawiera moduły radiowe, obowiązują normy LVD, nawet jeśli napięcie zasilania jest mniejsze niż 75V.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 13. Maść , za kosmetyk do aspiracji zaskórników , napięcie wejściowe con 5 V. – napięcie akumulatora 3,7 V e moc wejściowa 0,8 W. , potrzebuje certyfikatów CE ? , Dziękuję

  • Dzień dobry,
   tak, produkt wymaga certyfikatu CE,, w szczególności, działając bezpośrednio na organizm ludzki, zastosowanie ma dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych.
   Pozdrowienia Sicom Test

  • Dzień dobry.
   Urządzenia elektroniczne zasilane bateryjnie podlegają dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego podlegają oznaczeniu CE.
   Dowolna ładowarka podłączona do urządzenia, a także sprzęt ze zintegrowanym zasilaniem, które mieszczą się w zakresie napięcia określonym w dyrektywie, wchodzą w zakres dyrektywy niskonapięciowej.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

 14. Chciałbym wiedzieć, że dyrektywa niskiego napięcia powinny być zgodne z rowerze stacjonarnym z domu, który nie korzysta z sieci zasilającej, lecz używa prądu elektrycznego generowanego przez ten sam generator pedałowania

  • Jeśli napięcia generowane w rowerze stacjonarnym są niższe 50 Volt nie ma zastosowania dyrektywy niskiego napięcia. W przypadku braku innych przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do tego produktu należy stosować dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/EC).

   Pozdrowienia od Sicom Testing

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.