Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (CZERWONY)

Europejska dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (CZERWONY) Ustanawia ona ramy prawne dla wprowadzania sprzętu radiowego na rynku europejskim. Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie jednolitego rynku sprzętu radiowego, ustanowienie zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kompatybilności elektromagnetycznej i efektywne wykorzystanie widma radiowego. Dyrektywa 2014/53/UE (CZERWONY), W dodatku, jest podstawą dalszych przepisów regulujących pewne dodatkowe aspekty, takich jak - przykładowo – Środki ochrony prywatności i zwalczania nadużyć finansowych.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest uniknięcie ryzyka związanego z produktami radiowymi, obronie wspólnych interesów obywateli europejskich i firm wymagających certyfikacji urządzeń radiowych.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych;

Jej skrót jest: CZERWONY;

Jego kod jest: 2014/53/UE;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 1999/5/WE, 98/13/WE.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

walkie talkie

Zakres zastosowania: Dyrektywa 2014/53/UE (CZERWONY) chodzi o dowolny produkt elektryczny lub elektroniczny, który emituje i / lub odbiera fale radiowe celowo do celów łączności radiowej i / lub radiolokacyjną.

Zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, Muszą one spełniać następujące zasadnicze wymogi dotyczące certyfikacji urządzeń radiowych.

 • ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt domowych i mienia, w tym celów związanych z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie 2014/35 / UE, ale bez stosowania minimalnych granicach napięcia;
 • Odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30 / UE;
 • Efektywne wykorzystanie widma radiowego oraz unikanie szkodliwych zakłóceń;
 • Urządzenia radiowe niektórych kategorii muszą zapewnić zgodność z dodatkowymi wymaganiami zasadniczymi, takich jak oszustwa lub do wykorzystania przez niepełnosprawnych.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • Zakres zastosowania
 • definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • Ocena zgodności
 • notyfikowane
 • Ce

warunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

Zakres zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

Zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy do speigazioni i bardziej szczegółowe przepisy.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą zapewnić, że wyrób został poddany certyfikacji urządzeń radiowych, który posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, musi zweryfikować obecność oznakowania CE i upewnić się, że dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest opisany szczegółowo, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje oceny potrzebne do sprawdzenia, czy spełnia produktów.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażanie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzania badań wymaganych przez zharmonizowane Standardów rzeczy jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

Ce

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, zwłaszcza, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompletną usługę dla Certyfikacja urządzeń radiowych działających zgodnie z głównym standardem telekomunikacyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

man-down-devices Technologia RFID Technologia RFID przenośny_komputer Krótkofalówka

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.