Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP)

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE (ErP) ustanawia ramy regulacyjne dotyczące wprowadzania sprzętu związanego z energią na rynek europejski. Zapewnia możliwość harmonizacji na poziomie wspólnotowym specyfikacji ekoprojektu wszystkich istotnych produktów związanych z energią. Ponadto dyrektywa przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i poziomu ochrony środowiska, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa dostaw energii.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ma na celu uniknięcie zagrożeń związanych z produktem lub zjawiskiem. Ten sam produkt może być regulowany różnymi dyrektywami.

Celem tej dyrektywy jest obrona wspólnego interesu obywateli europejskich i przedsiębiorstw europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: Dyrektywa w sprawie ekoprojektu – Produkt związany z energią;

Jego skrót to: ErP;

Jego kod to: 2009/125/WE;

Poprzednia dyrektywa w tym temacie, która dzisiaj już nie obowiązuje, to: 2005/32/WE.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

Obszar zastosowania: Niniejsza dyrektywa obejmuje wszelkie towary, które mają wpływ na zużycie energii podczas użytkowania, w tym części przeznaczone do zintegrowania z produktami. Istnieją jednak specjalne przepisy dotyczące urządzeń oświetleniowych.

Zasadnicze wymagania: aby zostać wprowadzone na rynek europejski, produkty te muszą spełniać zasadnicze wymagania opisane w załączniku 1 dyrektywy. Są to kryteria opracowywania specyfikacji wspólnotowych, które definiują szczegółowe regulacje dotyczące danego produktu.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Lokal

Oto powody, które doprowadziły do napisania dyrektywy.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę.

Często podawane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Ekologiczny domDefinicje

Służą także do zrozumienia zakresu dyrektywy poprzez podanie definicji głównych stosowanych terminów.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek.

Wymagania często znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których musi przestrzegać, odnosząc się do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent zlecił przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, czy produkt posiada deklarację zgodności UE i czy posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym.

Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne oceny niezbędne do założenia, że produkt jest zgodny.

Jeżeli dla produktu dostępne są normy zharmonizowane obejmujące wszystkie wymagania dyrektywy, jeżeli normy te są w pełni stosowane, a wyrób pomyślnie przejdzie wszystkie badania przewidziane w tych normach, wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania tej dyrektywy.

W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa.

Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.