Dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego

Europejska dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369) ustanawia ramy mające zastosowanie do produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku. Obejmuje to etykietowanie takich produktów i zapewnianie jednolitych informacji dotyczących efektywności energetycznej, zużycia energii i innych zasobów przez produkty podczas użytkowania, a także dodatkowych informacji na ich temat, aby umożliwić klientom wybór bardziej wydajnych produktów w celu aby zmniejszyć zużycie energii.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ma na celu uniknięcie zagrożeń związanych z produktem lub zjawiskiem. Ten sam produkt może być regulowany różnymi dyrektywami.

Celem tej dyrektywy jest obrona wspólnego interesu obywateli europejskich i przedsiębiorstw europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego;

Jego kod to: (UE) 2017/1369;

Poprzednie dyrektywy w tym temacie, które dziś już nie obowiązują, to: 2010/30/UE, 92/75/EWG.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

Obszar zastosowania: Dyrektywa dotyczy produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku. Przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do produktów używanych, chyba że są one importowane z państwa trzeciego, oraz do środków transportu osób lub towarów.

Zasadnicze wymagania: aby produkty te mogły zostać wprowadzone na rynek europejski, muszą spełniać zasadnicze wymagania, takie jak etykietowanie samych produktów i zapewnianie jednolitych informacji dotyczących efektywności energetycznej, zużycia energii i innych zasobów. Od 1 stycznia 2019 r. wymagana jest rejestracja produktów w europejskiej bazie danych produktów w celu oznakowania energetycznego.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Pasek ledowyLokal

Oto powody, które doprowadziły do napisania dyrektywy.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę.

Często podawane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Definicje

Służą także do zrozumienia zakresu dyrektywy poprzez podanie definicji głównych stosowanych terminów.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek.

Wymagania często znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których musi przestrzegać, odnosząc się do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent zlecił przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, czy produkt posiada deklarację zgodności UE i czy posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym.

Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne oceny niezbędne do założenia, że produkt jest zgodny.

Jeżeli dla produktu dostępne są normy zharmonizowane obejmujące wszystkie wymagania dyrektywy, jeżeli normy te są w pełni stosowane, a wyrób pomyślnie przejdzie wszystkie badania przewidziane w tych normach, wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania tej dyrektywy.

W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa.

Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.