Etykiet efektywności energetycznej

Etykiet efektywności energetycznej

Europejska dyrektywa w sprawie etykiet efektywności energetycznej (regulamin (UE) 2017/1369) ustanawiająca ramy, które odnoszą się do produktów związanych z energią, wprowadzanych do obrotu lub wprowadzone do użytku. Zapewnia etykietowania takich produktów i świadczenia spójnych informacji o efektywności energetycznej, zużycie energii oraz innych zasobów przez produkty w użytkowaniu, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ma na celu uniknięcie ryzyka związanego z produktem lub do zjawiska. Ten sam produkt może być objęty kilkoma dyrektywami.

Celem niniejszej dyrektywy jest obrona wspólnych interesów europejskich obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Energy Labelling Regulation;

Jego kod jest: (Stany Zjednoczone) 2017/1369;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2010/30/Stany Zjednoczone, 92/75/CEE.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często znajdują się one w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

zakres: la direttiva riguarda i prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio. La direttiva in questione non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo e ai mezzi di trasporto per persone o merci.

zasadnicze wymagania: questi prodotti per essere messi sul mercato europeo devono essere conformi a requisiti essenziali quali l’etichettatura dei prodotti stessi e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse. Dal 1 styczeń 2019 è richiesta la registrazione dei prodotti nella banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • zakres
 • definicje
 • zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • oceny zgodności
 • notyfikowane
 • oznakowanie CE

Striscia a LEDwarunki

Są to powody, które doprowadziły do ​​pisania dyrektywy.

zakres

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą.

Często podaje się ogólne kryterium obsługiwanego przez wyraźnych wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

Muszą również zrozumieć zakres dyrektywy poprzez dostarczanie definicji kluczowych terminów.

zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymagania to wymagania, które musi spełnić produkt, aby być wprowadzane na rynek.

Często wymagania zawarte są w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które musi przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy w stopniu bardziej szczegółowo.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że wyrób jest zaopatrzony w deklarację zgodności WE i posiadają znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, Należy sprawdzić, czy oznakowanie CE i zapewnić, by dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest opisany szczegółowo, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje oceny należało założyć, że jest zgodna produktów.

Jeśli produkt jest dostępny zharmonizowane normy obejmujące wszystkie wymogi dyrektywy, jeśli te reguły są stosowane w sposób kompletny i produkt przechodzi wszystkie badania podane w tych przepisach, wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy.

W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażanie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzania badań wymaganych przez zharmonizowane Standardów rzeczy jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna.

W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

oznakowanie CE

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, szczególnie, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing Oferuje on pełną obsługę Certyfikat CE produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Wycofanie produktu z rynku ekologiczny projekt obrabiarki Internet przedmiotów Oznakowanie CE Wyposażenie Brexi

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.