Dyrektywa RoHS: analiza chemiczna materiałów w celu uzyskania certyfikatu

Na temat ograniczenia w korzystaniu z substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (AEE), Dyrektywa 2011/65/UE – zwana także RoHS II – zastąpiła dyrektywę 2002/95/WE. Określony przezskrót od „Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych”, tj RoHS ma na celu skupienie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych w wyżej wymienionych urządzeniach oraz ochrony zdrowia ludzkiego, związanego z odzyskiem i ekologiczną utylizacją odpadów z urządzeń.

RoHS ei jego główne zmiany

Po pierwsze, nowa dyrektywa rozszerzyła zakres substancji podlegających ograniczeniom, doprecyzowując niezbędną dokumentację techniczną m.in deklaracja zgodności (DoC) i oznakowanie CE. Ponadto dyrektywa określiła dodatkowe obowiązki operatorów w łańcuchu produkcji/dystrybucji i zharmonizowała listę substancji podlegających ograniczeniom z podobnymi przepisami, takimi jak REACH.

Na poziomie poszerzenie zakresu zastosowań, trzy kategorie produktów podlegające art RoHS II, który w związku z tym wzrósł z ośmiu do jedenastu. Kategorie, o których mowa to:

• Kategoria 1 – Duży sprzęt AGD;
• Kategoria 2 – Mały sprzęt AGD;
• Kategoria 3 – sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny;
• Kategoria 4 – Sprzęt konsumencki;
• Kategoria 5 – Sprzęt oświetleniowy;
• Kategoria 6 – Przyrządy elektryczne i elektroniczne;
• Kategoria 7 – Zabawki i sprzęt do rekreacji i sportu
• Kategoria 8 – Wyroby medyczne;
• Kategoria 9 – Przyrządy do monitorowania i kontroli, w tym przemysłowe przyrządy do monitorowania i kontroli;
• Kategoria 10 – Automaty sprzedające;
• Kategoria 11 – Inny sprzęt (EEE), który nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii.

Jeśli chodzi o substancje o ograniczonym zastosowaniu oraz wartości maksymalnych tolerowanych stężeń wagowych w materiałach jednorodnych, RoHS kładzie nacisk na: Ołów (0,1 %), Rtęć (0,1 %), Kadm (0,01 %), Sześciowartościowy Chrom (0,1 %), Polibromowane bifenyle ( PBB) (0,1 %), Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %).

urządzenia-medyczne-rohs

OZNAKOWANIE CE I DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jak wspomniano, od chwili wejścia w życie dyrektywa RoHS wprowadziłaobowiązek oznakowania CE oraz wymagania dotyczące deklaracji zgodności. Aby zatem wprowadzić sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE) do obrotu, każdy przedsiębiorca musi spełnić wymogi określone w art procedurę oceny zgodności zgodną z przepisami. Zgodność z wymaganiami RoHS musi być poparta niezbędną dokumentacją techniczną; co następnie doprowadzi do deklaracji zgodności (DoC) i oznakowania CE, które zostaną umieszczone na gotowym produkcie.

W tym kontekście producent musi zagwarantować, że urządzenie elektryczne lub elektroniczne spełnia wymagania dotyczące ograniczeń w odniesieniu do substancji podlegających ograniczeniom, poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli produkcji. Producent jest również odpowiedzialny za wydanie certyfikatu Deklaracja zgodności, umieścić oznakowanie CE zapewniające identyfikowalność oraz przechowywać dokumentację przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu. Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy wykonawcy – za które odpowiada producent, upoważniony przedstawiciel, importer i dystrybutor zapewnić zgodność produktu, stosując – w razie potrzeby – najwłaściwsze środki naprawcze.

Jak uzyskać certyfikat RoHS

Istnieć dwa tryby aby uzyskać certyfikat RoHS. Tam Zanim – szeroko rozpowszechnione w ubiegłych latach – polega na analizie wszystkich podzespołów i materiałów użytych do produkcji wyrobu, mającej na celu zebranie indywidualnych deklaracji zgodności z RoHS, które ich dotyczą. Metoda ta opiera się na zasadzie, że jeśli wszystkie użyte komponenty i materiały spełniają ustalone limity, w rezultacie cały produkt również je przestrzega.

Do tej pory jednak działamy za pomocą druga metodologia która polega na pobraniu produktu, dosłownie rozbiciu go na małe kawałki, pobraniu próbek wszystkich użytych materiałów – zarówno części elektrycznych, jak i plastikowych – w celu poddać wszystkie te próbki analizie chemicznej. Wynika z tego, że liczba analiz jest duża, niezwykle precyzyjna, do tego stopnia, że powierza się je wyspecjalizowanym laboratoriom, które wykonują te czynności z dużą skutecznością.

Jak zwykle, Sicom Testing odpowiada potrzeby rynku szybko i skutecznie. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na certyfikację RoHS z zastosowaniem metody analizy chemicznej materiałów, Sicom Testing posiada nowe umowy z laboratoriami specjalistycznymi i oferuje swoim klientom kompletną, szybką i bezpieczną obsługę.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.