Sprzęt radiowy: obowiązki i warunki wprowadzania do obrotu w Europie

Dyrektywa RED 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady – wydana 16 kwietnia 2014 roku i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE – reguluje harmonizację prawa państw członkowskich w zakresie udostępniania na rynku urządzeń radiowych w Unii, określając obowiązki i warunki umożliwiające podążanie w tym kierunku.

Zakres

Dyrektywa definiuje „urządzenie radiowe” jako produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje i/lub odbiera fale radiowe do celów komunikacji radiowej i/lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi być uzupełniony o akcesoria, takie jak antenę, aby móc celowo emitować i/lub odbierać fale radiowe do celów radiokomunikacyjnych i/lub radiolokacyjnych.

Wyłączone ze stosowania dyrektywy są urządzenia radiowe używane lub modyfikowane przez radioamatorów, urządzenia radiowe wykorzystywane wyłącznie w działaniach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, urządzenia morskie objęte zakresem stosowania dyrektywy 96/98/WE, niektóre urządzenia lotnicze – zdefiniowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 – oraz szyte na miarę zestawy oceniające dla profesjonalistów, przeznaczone wyłącznie do użytku w placówkach badawczych.

Ogólne zasady dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych dotyczą zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego produktu, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i efektywnego wykorzystania widma radiowego. Podstawowe parametry w procesie certyfikacji sprzętu radiowego, które – jeśli są zgodne – są wykazywane poprzez obecność oznakowania CE i deklaracji zgodności.

W procesie certyfikacji urządzeń radiowych dyrektywa identyfikuje różne rodzaje podmiotów gospodarczych, które odpowiadają na różne obowiązki. Są to producenci, autoryzowani przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy.

Obowiązki producentów

Wprowadzając swoje urządzenia radiowe do obrotu, producenci mają obowiązek upewnić się, że zostały one zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z dyrektywą, przygotowując dokumentację techniczną i przeprowadzając – lub zlecając wykonanie tego kompetentnemu laboratorium, takie jak Sicom Testing – odpowiednią ocenę zgodności procedura certyfikacji urządzeń radiowych.

Producenci mają obowiązek sporządzić lub sporządzić deklarację zgodności UE, umieścić oznakowanie CE, przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres dziesięciu lat od dnia umieszczenia urządzenia radiowego na rynek i udostępnianie go właściwym organom, gdy jest to wymagane.

Obowiązkiem producentów jest także zapewnienie dalszej zgodności produkcji z dyrektywą, poprzez zapewnienie umieszczenia numeru typu, partii lub serii na sprzęcie radiowym wprowadzanym przez nich do obrotu, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym. nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego.

Aby dołączyć do produktu, producenci zapewniają, że do każdego urządzenia radiowego dołączona jest kopia deklaracji zgodności UE lub uproszczona deklaracja zgodności UE.

Wreszcie producenci mają obowiązek podjęcia niezbędnych środków naprawczych, jeżeli istnieje podejrzenie, że sprzęt radiowy, który wprowadzili do obrotu, nie jest zgodny z dyrektywą.
Sprzęt radiowy

Obowiązki upoważnionych przedstawicieli

Producent może wyznaczyć, w drodze pisemnego pełnomocnictwa, upoważnionego przedstawiciela, który będzie miał obowiązek przechowywania deklaracji zgodności UE oraz dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym radio sprzęt został wprowadzony do obrotu i przedstawia całą niezbędną dokumentację na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego.

Obowiązki importerów

Importer chcący wprowadzić urządzenie radiowe do obrotu ma obowiązek sprawdzenia jego zgodności, upewniając się, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, będąc w posiadaniu dokumentacji technicznej dotyczącej certyfikacji urządzeń radiowych opisanej w poprzednim punkcie .

Importerzy, podobnie jak producenci, są zobowiązani do umieszczenia na urządzeniu radiowym, opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego, pod którym można się z nimi skontaktować.

Zapewniają również, że do sprzętu radiowego dołączona jest instrukcja i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz że warunki przechowywania lub transportu nie zagrażają zgodności urządzenia.

Przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia urządzenia radiowego do obrotu importerzy przechowują deklarację zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku; gwarantują także, że na żądanie tych organów dokumentacja techniczna zostanie udostępniona tym organom.

Wreszcie, podobnie jak w przypadku producentów, importerzy, którzy mają powody sądzić, że sprzęt radiowy wprowadzony przez nich do obrotu nie jest zgodny z dyrektywą, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych środków naprawczych.

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy przed udostępnieniem urządzenia radiowego na rynku mają obowiązek sprawdzić, czy posiada ono oznakowanie CE, czy dołączono do niego niezbędną dokumentację, a także instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ich obowiązkiem jest dopilnowanie – podobnie jak w przypadku importerów – aby podczas przechowywania lub transportu sprzęt radiowy nie uległ uszkodzeniu, które mogłoby zagrozić jego zgodności. Mają także obowiązek poinformować organ nadzorczy w przypadku, gdy podejrzewają, że produkt nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, podjąć niezbędne działania naprawcze lub w razie potrzeby wycofać produkt z rynku.

Dystrybutorzy, na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego, są zobowiązani do współpracy poprzez dostarczenie mu wszelkich informacji i dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędnych do wykazania zgodności urządzenia radiowego.

Sicom Testing przeprowadza w swoich laboratoriach wszelkie badania wymagane do produkcji certyfikacja sprzętu radiowego oraz dla różnego rodzaju produktów, które wymagają użycia interfejsów radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.