Sprzęt radiowy: obowiązki i warunki dotyczące wprowadzania na rynek europejski

Dyrektywa 2014/53 RED / UE Parlamentu Europejskiego i Rady - wydany 16 Kwiecień 2014 oraz uchylająca dyrektywę 1999/5 / WE - reguluje harmonizację państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku Unii urządzeń radiowych, zdefiniowanie obowiązków i warunków, aby kontynuować w tym sensie.

Zakres zastosowania

Dyrektywa definiuje „sprzęt radiowy”, produktem elektryczne lub elektroniczne, które emituje i / lub odbiera fale radiowe celowo do celów łączności radiowej i / lub określenia radiowej lub produktu elektrycznych lub elektronicznych, które muszą zostać zrealizowane z akcesorium, jako antena, do emitowania i / lub świadomie odbierać fale radiowe do komunikacji radiowej i / lub radiolokacyjną.

Są one wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów lub zmodyfikowane, Urządzenia radiowe używane wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym, wyposażenie okrętowe, które wchodzi w zakres dyrektywy 96/98 / EC, niektóre urządzenia dla lotnictwa – określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1139 Parlament Europejski i Rada - a zestaw ocena dostosowane dla profesjonalistów, przeznaczone do stosowania wyłącznie w ośrodkach badawczych.

Ogólne zasady dyrektywy dla urządzeń radiowych na przestrzeganiu zasadniczych wymagań dla bezpieczeństwa elektrycznego produktu, kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna), efektywne wykorzystanie widma. ogniskowe parametry procesu certyfikacji urządzeń radiowych - gdy spełniają - pokazywane przez oznakowania CE i deklaracji zgodności.

W procesie certyfikacji urządzeń radiowych, Dyrektywa określa różne rodzaje przedsiębiorstw, które spełniają różne obowiązki. tych producentów, upoważnieni przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy.

Obowiązki producentów

Podczas umieszczania ich sprzętu radiowego na rynku, Producenci są zobowiązani do zapewnienia, że ​​zostały one zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z dyrektywą, przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie – lub uruchamiając właściwy testach laboratoryjnych jak Sicom – jego procedura oceny zgodności, certyfikacji urządzeń radiowych.

Producenci są zobowiązani do sporządzenia - albo wyciągnąć - deklarację zgodności UE , umieszcza oznakowaniem CE, zachowując dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym sprzęt radiowy został wprowadzony na rynek i dostarczenie go do właściwych organów, gdy wymagane.

Zobowiązanie producentów jest również zapewnienie, że produkcja nadal są zgodne z dyrektywą, zapewnienie, że sprzęt radiowy wprowadzane na rynek przez nich, opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, Jest on umieszczony numer typu, partia, standard, ich nazwa, ich nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres, pod którym można się skontaktować, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkownika końcowego.

Zestaw produktów, Producenci zapewniają, że każdy pojedynczy sprzęt radiowy jest dołączyć kopię deklaracji zgodności UE lub uproszczonej deklaracji zgodności UE.

W końcu, Producenci mają obowiązek podjęcia niezbędnych działań naprawczych, jeżeli uzna, że ​​radio one wprowadzone na rynek nie jest zgodny z dyrektywą.
Sprzęt radiowy

Obowiązki upoważnionych przedstawicieli

Producent może wyznaczyć, przez pisemne pełnomocnictwo, upoważnionego przedstawiciela, który będzie miał obowiązek przechowywania deklaracji zgodności UE dostępne dla krajowych organów nadzoru rynku oraz dokumentacją techniczną przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym sprzęt radiowy został wprowadzony na rynek i zapewnienia wszystkim wymagana dokumentacja następstwie uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego.

Obowiązki importerów

Importer, który zamierza wprowadzić na rynek radiowy jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności, upewniając się, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności stosowne, będąc w posiadaniu dokumentacji technicznej dotyczącej certyfikacji urządzeń radiowych opisanych w poprzednim akapicie.

Importerzy, jako producentów, spełniają obowiązek wskazać na Radiotechnika, opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, ich nazwa, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, do którego można się skontaktować.

Zapewniają one, że sprzęt radiowy towarzyszyły instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, a warunki jego przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na samo urządzenie jest zgodne.

Przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym sprzęt radiowy został wprowadzony do obrotu importerzy przechowywania deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku; również upewnić się, że, na życzenie, Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona do tych organów.

W końcu, jak w przypadku producentów, importerzy, którzy mają powody, aby sądzić, że radio one wprowadzone na rynek nie jest zgodny z dyrektywą, Są one zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków naprawczych.

dystrybutorzy Obowiązki

Przed sprzęt radiowy dostępny na rynku dystrybutorzy zobowiązani są do sprawdzenia, że ​​nosi oznakowanie CE, Towarzyszy niezbędnych dokumentów, jak również instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

I’ ich obowiązek zapewnienia - jak w przypadku importerów - że podczas przechowywania lub transportu urządzenia radiowe nie cierpi szkody, które mogą ujemnie na jego zgodność. Które są wymagane, W dodatku, do poinformowania organu nadzoru w przypadku Załóżmy, że istnieje, że produkt nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, podejmowanie niezbędnych działań naprawczych lub wycofania produktu z rynku, gdy obowiązek.

I DISTRIBUTORI, po uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego, Są one zobowiązane do współpracy, dostarczenie mu wszelkich informacji i dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności radiowych.

Sicom Testing przeprowadza się w jego laboratoriach prób koniecznych dla Certyfikacja urządzeń radiowych oraz w odniesieniu do produktów innego rodzaju obejmującego wykorzystanie interfejsów radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

man-down-devices Technologia RFID Technologia RFID przenośny_komputer Testy elektroniczne

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.