Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa 2014/30 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE - 26 Luty 2014 - harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, które można umieścić na rynku. Dyrektywa EMC powstaje jako tekst regulatora w kontekście norm bezpieczeństwa - odnoszącego się do przepisów technicznych IEC / EN ISO do których produkty elektryczne muszą sprostać - a tym samym zapewnienie, że sprzęt zatwierdzony w jednym państwie członkowskim UE do przestrzegania Wszystkie pozostałe kraje UE. te produkty, Będą one podlegać być oznaczone z normami CE, a także jasno określone jako zgodne z deklaracją zgodności UE.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest, aby uniknąć zagrożeń związanych z produktem lub do zjawiska, broniąc w ten sposób wspólny interes obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) Dyrektywa;

Jej skrót jest: kompatybilność elektromagnetyczna;

Jego kod jest: 2014/30/UE;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2004/108/WE, 89/336/EWG.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

Zakres zastosowania: EMC Directive 2014/30 / UE dotyczy każdego gotowego urządzenia – lub kombinacja urządzeń gotowych – udostępniane na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i zdolne do wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych, lub których funkcjonowanie może być dotknięte takimi zakłóceniami. W dodatku, Dyrektywa wiąże szczególne kombinacje kilku rodzajów aparatury oraz ewentualnie innych urządzeń, które są montowane, zainstalowane i przeznaczone do stosowania na stałe w określonym miejscu.

Zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, muszą być zgodne z następującymi wymaganiami zasadniczymi.

 • Zaburzenia elektromagnetyczne wytwarzane nie może przekraczać poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie działa normalnie;
 • Poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne do przewidzenia na podstawie zastosowania, do którego są one przeznaczone do umożliwienia normalnego funkcjonowania, bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • Zakres zastosowania
 • definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • Ocena zgodności
 • notyfikowane
 • Ce

Pomiary w komorze bezodbiciowejwarunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

Zakres zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

Zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy o wyjaśnienia i bardziej szczegółowymi przepisami.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że produkt posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, musi zweryfikować obecność oznakowania CE i upewnić się, że dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest opisany szczegółowo, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje oceny potrzebne do sprawdzenia, czy spełnia produktów.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażenie laboratorium EMC nadaje się do przeprowadzania badań wymaganych przez rzeczy norm zharmonizowanych jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

Ce

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, zwłaszcza, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing oferuje kompletną usługę dla testy kompatybilności elektromagnetycznej produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego i radia.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID Modem-Router Kompatybilność elektromagnetyczna Rocznica FCC">Znak FCC

15 komentuje „Dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej” (kompatybilność elektromagnetyczna)”

 1. Dzień dobry.
  Urządzenia kolejowe – wyświetlacze stosowane w taborze kolejowym/wagonach pasażerskich podlegają oznakowaniu CE?
  Pozdrowienia

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Tak, urządzenia te podlegają oznakowaniu CE zgodnie z dyrektywą 2016/797/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 2. Maść, Mam pytanie związane ze zgodnością z dyrektywą 2014/30/UE. Jestem pracownikiem działu jakości firmy produkującej komponenty elektroniczne i jednym z problemów, które rozważamy pod kątem ryzyka, jest niezgodność elektromagnetyczna. Naturalnie produkty, które jako producenci wprowadzamy na rynek, są certyfikowane pod względem konstrukcyjnym i całkowicie bezpieczne pod względem emisji i odporności na fale elektromagnetyczne.. Moje pytanie brzmi jednak: jeśli w procesie produkcyjnym zaistnieje sytuacja, w której nie zainstalujemy lub uszkodzimy komponent odpowiedzialny za redukcję emisji, taki produkt będzie nielegalny (zgodnie z dyrektywą)? Albo jeszcze bardziej ogólnie, jeśli produkt jest sprzedawany “wadliwy” w zakresie zagwarantowania prawidłowego poziomu emisji (przekracza dopuszczalne poziomy emisji), jest to naruszenie prawa? Nie mówię o wadzie strukturalnej, ale pojedynczego przypadku, w którym proces produkcyjny nie zapewni prawidłowego montażu do 100%. Z góry dziękuję za odpowiedź. Marcin Ławniczak

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Producent, przy umieszczaniu znaku CE na produkcie, ma za zadanie zapewnić jego przestrzeganie, oznacza to, że wszystkie produkowane urządzenia muszą być takie same jak próbki, na których przeprowadzono testy zgodnie z normami dyrektywy.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 3. W kilku miejscach czytałem, że dyrektywa EMC nie wymaga badań. Jak mogę to obalić mojej firmie, co w rzeczywistości ich nie robi.

  https://www.cemarkingassociation.co.uk/electromagnetic-compatibility/

  “Dyrektywa nie określa wartości granicznych emisji, ani cele w zakresie odporności do osiągnięcia, i jako taka dyrektywa EMC nie wprowadza obowiązku przeprowadzania badań! To powiedziawszy., Brak testów jest często postrzegany jako opcja wysokiego ryzyka, podczas gdy kompleksowe testy EMC zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi są często uważane za najlepszą drogę.”

  Z góry dziękuję

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,

   Należy przeprowadzić badania, wykazanie zgodności z normami zharmonizowanymi, które, Zgodnie z dyrektywą,.
   Dyrektywa stanowi, że:
   -Wprowadzając aparaturę do obrotu, producenci zapewniają, aby zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku I. (Przedmiot 7).
   -Domniemywa się, że urządzenia zgodne z normami zharmonizowanymi lub ich częściami, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku I, objętymi tymi normami lub ich częściami. (Przedmiot 13).
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 4. Dzień dobry,
  jesteśmy dealerem wózków widłowych, na których zainstalowaliśmy urządzenie do uzyskania 4.0. Zarówno koszyk, jak i urządzenie są oznaczone znakiem CE. Konieczne jest przedłożenie’ połączenie tych dwóch elementów z oceną, która poświadcza kompatybilność elektromagnetyczną lub wystarczy, że oba są indywidualnie ekspertami?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami musi być zweryfikowana na gotowym produkcie, w Państwa przypadku należy ocenić zgodność złącza wózek +urządzenie.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 5. Dzień dobry,
  Mój sprzęt przechodzi testy EMC w akredytowanych laboratoriach. A potem produkuję o tych samych cechach, Muszę tylko umieścić znak CE lub potrzebuję jednostki notyfikowanej do poświadczenia mojej produkcji.

  Dziękuję

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   W Państwa przypadku nie jest konieczne poleganie na jednostce notyfikowanej, zgodność można wykazać za pomocą wewnętrznej kontroli produkcji określonej w Załączniku 2 dyrektywy; oprócz umieszczenia oznakowania CE, producent musi:
   1)wypełnić pisemną deklarację zgodności UE dla modelu aparatury
   2)udostępniać je organom krajowym, wraz z dokumentacją techniczną, przez dziesięć lat od daty wprowadzenia aparatury do obrotu.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 6. Kiedy konieczne jest posiadanie jednostki notyfikowanej?
  Rozumiem, że tylko jeśli chcesz uzyskać certyfikat zgodności typu (Certyfikat badania typu UE)

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   W przypadku kompatybilności elektromagnetycznej producent musi wykazać zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami za pomocą jednej z następujących procedur oceny zgodności:
   1)wewnętrzna kontrola produkcji;
   2)badanie typu UE, a następnie zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.
   Producent musi wybrać, z której z dwóch procedur chce skorzystać, tylko w przypadku wyboru badania typu UE konieczne jest skontaktowanie się z jednostką notyfikowaną.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 7. Szanowny Panie / Pani,
  Zastanawiałem się, czy możesz mi pomóc z moją prośbą. Chciałbym wiedzieć, czy istnieje lista urządzeń, do których powinniśmy zastosować dyrektywę EMC.
  Z góry dziękuję
  szczerze

  Odpowiedź
  • Dzień dobry.
   Dyrektywa EMC dotyczy każdego gotowego urządzenia, lub kombinacja urządzeń gotowych, udostępniane na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i zdolne do wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych, lub których funkcjonowanie może być dotknięte takimi zakłóceniami, to znaczy każdy sprzęt zawierający aktywne komponenty elektroniczne.
   I’ Możesz zapoznać się z listą norm zharmonizowanych, aby sprawdzić typy produktów, do których ma zastosowanie dyrektywa EMC.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

   Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.