fbpx
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa 2014/30 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE - 26 luty 2014 - harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, które można umieścić na rynku. Dyrektywa EMC powstaje jako tekst regulatora w kontekście norm bezpieczeństwa - odnoszącego się do przepisów technicznych IEC / EN ISO do których produkty elektryczne muszą sprostać - a tym samym zapewnienie, że sprzęt zatwierdzony w jednym państwie członkowskim UE do przestrzegania Wszystkie pozostałe kraje UE. te produkty, Będą one podlegać być oznaczone z normami CE, a także jasno określone jako zgodne z deklaracją zgodności UE.

Niniejsza dyrektywa stanowi część ram prawnych dla swobodnego przemieszczania się i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest, aby uniknąć zagrożeń związanych z produktem lub do zjawiska, broniąc w ten sposób wspólny interes obywateli i firm europejskich.

Angielska nazwa tej dyrektywy: Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Dyrektywa;

Jej skrót jest: EMC;

Jego kod jest: 2014/30/Stany Zjednoczone;

Poprzednie wytyczne na ten temat, Dzisiaj nie ma już w obowiązującym: 2004/108/EC, 89/336/CEE.

E „warto wiedzieć odniesienia do dyrektyw, ponieważ często są w dokumentacji produktów lub komponentów, ale również w europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych, jeżeli nie został niedawno zaktualizowany.

zakres: EMC Directive 2014/30 / UE dotyczy każdego gotowego urządzenia – lub kombinacja urządzeń gotowych – udostępniane na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i zdolne do wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych, lub których funkcjonowanie może być dotknięte takimi zakłóceniami. również, Dyrektywa wiąże szczególne kombinacje kilku rodzajów aparatury oraz ewentualnie innych urządzeń, które są montowane, zainstalowane i przeznaczone do stosowania na stałe w określonym miejscu.

zasadnicze wymagania: Produkty ucierpiały, z zakresu dyrektywy, do wprowadzenia na rynek europejski, muszą być zgodne z następującymi wymaganiami zasadniczymi.

 • Zaburzenia elektromagnetyczne wytwarzane nie może przekraczać poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie działa normalnie;
 • Poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne do przewidzenia na podstawie zastosowania, do którego są one przeznaczone do umożliwienia normalnego funkcjonowania, bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Główną treść dyrektywy

 • warunki
 • zakres
 • definicje
 • zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych
 • Swobodny przepływ
 • Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i
 • oceny zgodności
 • notyfikowane
 • oznakowanie CE

Pomiary w komorze bezodbiciowejwarunki

Są one przeznaczone jako „czerwony” z powodów, które doprowadziły do ​​napisania tej dyrektywy.

zakres

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk objętych dyrektywą. Często ogólne kryterium jest wyrażone towarzyszy wyraźne wykazów produktów / zjawisk, które podlegają dyrektywie i produktu / zjawisk, które są wyłączone z zakresu dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

definicje

W sekcji „Definicje” oznacza w tym wszystkich tych szczególnych objaśnień kluczowych pojęć w dyrektywie, przydatna w pełni zrozumieć zakres.

zasadnicze wymagania

Zasadnicze wymogi są wymagania, które produkt musi spełniać, aby zostać wprowadzone na rynek. Często zasadnicze wymagania są umieszczone w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest główną osobą odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. Ten rozdział opisuje wymagania i procedury, które muszą przestrzegać, odnoszący się do załączników do dyrektywy o wyjaśnienia i bardziej szczegółowymi przepisami.

Zobowiązania innych podmiotów gospodarczych

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są również odpowiedzialne i odpowiedzialności, jeżeli oni handlować przedmiotów, które nie są zgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent nie uruchomić testy bezpieczeństwa elektrycznego, że produkt posiada deklarację zgodności UE i posiada znak CE.

Każdy importer musi zapewnić, że procedury weryfikacji zgodności wyrobu zostały przeprowadzone, Należy sprawdzić, czy oznakowanie CE i zapewnić, by dokumentacja techniczna produktu jest dostępna dla właściwych organów krajowych.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie muszą zakładać, że produkty opatrzone oznakowaniem CE są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących umieszczenie CE. Nie mogą zatem być zabronione, ograniczać ani utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na ich terytorium produktów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba przepisów dotyczących oznakowania CE nie zostały zastosowane niewłaściwie.

Domniemanie zgodności z normami zharmonizowanymi i

W dyrektywach naszym interesie jest to związane z listy norm zharmonizowanych, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zharmonizowane normy znacznie ułatwi weryfikację zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. W tych standardów jest opisany szczegółowo, w jaki sposób należy przeprowadzić testy lub inne rodzaje oceny potrzebne do sprawdzenia, czy spełnia produktów.

Jeśli produkt jest dostępny normy zharmonizowane na pokrycie wszystkich wymogów dyrektywy - jeśli standardy te są stosowane kompleksowo, a produkt przechodzi wszystkie testy przewidziane przez tych samych zasad – wówczas można przyjąć, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy. W przypadku braku norm zharmonizowanych odpowiedniej do ścieżki produktu to jest bardziej skomplikowane i kosztowne.

Wyposażenie laboratorium EMC nadaje się do przeprowadzania badań wymaganych przez rzeczy norm zharmonizowanych jest dość uciążliwe. Z tego powodu producenci często opierają się na zewnętrznych laboratoriów badawczych.

notyfikowane

W Europie jest to ciało, które może dokonać oceny zgodności przez działającą w charakterze strony trzeciej, czy też jeden wykonany przez producenta i jego zaufanych laboratoriów jest poprawna. W większości przypadków jednak, stosowanie notyfikowanej nie jest warunkiem ani nie wymagane.

oznakowanie CE

Produkty są zgodne ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw przewidujących oznakowania CE muszą je przekazać. Takie oznakowanie, szczególnie, wskazanie, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i że zostały one poddane procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testowanie zapewnia pełną obsługę Testy kompatybilności elektromagnetycznej produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego i radia.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Kontrola dostępu RFID Modem-Router Kompatybilność elektromagnetyczna Aanniversario Znak FCC

3 przemyślenia na temat „Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”

  • Dzień dobry.
   Dyrektywa EMC dotyczy każdego gotowego urządzenia, lub kombinacja urządzeń gotowych, udostępniane na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne, przeznaczone dla użytkownika końcowego i zdolne do wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych, lub których funkcjonowanie może być dotknięte takimi zakłóceniami, to znaczy każdy sprzęt zawierający aktywne komponenty elektroniczne.
   mi’ Możesz zapoznać się z listą norm zharmonizowanych, aby sprawdzić typy produktów, do których ma zastosowanie dyrektywa EMC.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.