Sprzęt radiowy: badania i procedury prawidłowego wprowadzania do obrotu

Sprzęt radiowy: badania i procedury prawidłowego wprowadzania do obrotu

Producenci sprzętu radiowego, którzy chcą sprzedawać 500 miliony konsumentów w UE muszą przystąpić do oceny zgodności mającej na celu:’umieszczanie znaku CE. Obowiązek dotyczący w szczególności producentów, domniemanie zgodności uzyskuje się poprzez wykonanie wszystkich badania wymagane przez różne normy zharmonizowane podłączony do produktu.

Dyrektywa 2014/53/UE

Uregulowanie wprowadzania urządzeń radiowych na rynek europejski jest celem Dyrektywa 2014/53/UE. Tak zwany "CZERWONY" (Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych) dotyczy wszystkich produktów i urządzeń, które celowo przesyłają lub odbierają fale radiowe do celów komunikacyjnych lub lokalizacyjnych, w zakresie częstotliwości od nieco ponad zera tak daleko jak 3000 Ghz.

Artykuły dyrektywy określają podstawowe wymagania dotyczące urządzeń radiowych oraz ogólne charakterystyki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej., ochrona zdrowia i bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku innych dyrektyw wspólnotowych, dyrektywie RED towarzyszy zharmonizowane normy dotyczące szczególnych wymagań technicznych, a zgodność z tymi wymaganiami zakłada zgodność z zasadniczymi zasadami dyrektywy.

Testowanie urządzeń radiowych

Sprzęt radiowy, Jak wiadomo,, oprócz kompatybilności elektromagnetycznej i wymogów bezpieczeństwa, muszą również zapewniać właściwe wykorzystanie widma radiowego, unikanie zakłóceń w komunikacji naziemnej i satelitarnej.

W związku z tym obowiązkiem, określa się, że urządzenie radiowe nadaje w ramach europejskich norm referencyjnych i zgodnie z planami różnych państw członkowskich., pod względem limitów częstotliwości, czasy zasilania i transmisji.

Na podstawie przypadku i jego specyfiki, można przeprowadzić różne rodzaje badań dla uzyskać certyfikację urządzeń radiowych. Są one wyartykułowane na główne stosowane normy, w tym GSM, Protokół GPRS, GPS, UMTS, Łączność LTE, Protokół DECT, SRD, Technologia RFID, Łączność Bluetooth, Wi-Fi.

Przechodząc do szczegółów testów – przeprowadzane przez kompetentne laboratorium, takie jak Sicom Testing – mogą dotyczyć kontroli wymaganych przepisami prawa, kontrole wydajność, Pomiar jakości usług. I’ możliwe jest przeprowadzenie kontroli interoperacyjność z sieciami telekomunikacyjnymi, glin testy beta systemy do ukończenia – po dogłębnej analizie produktu – opracowania dokumentacja techniczna.

Między rzeczami, Dokumentacja techniczna jest odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy ryzyka, instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji, deklarację zgodności, oznakowanie CE, projekty związane z produktem, (Projekty, raporty obliczeniowe, schematy i tak dalej), Dostawcy i procedury kontroli produkcji.

Obowiązki podmiotów gospodarczych

Na poziomie ogólnym, obowiązki w odniesieniu do Certyfikacja urządzeń radiowych są związane z postacią producenta. Ale nie tylko: importer i dystrybutor są również zaangażowani na kilku poziomach.

Ten producent ma obowiązek zapewnienia, że urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymogami; przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie lub zlecanie przeprowadzenia Procedura oceny zgodności. Jednym z podstawowych zadań producenta jest sporządzenie, lub sporządziły projekt, deklaracja zgodności UE, umieszcza oznakowaniem CE i przechowuj dokumentację związaną z produktem.

Ł’importer, ze swojej strony, musieć zweryfikować czy producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności; przygotował dokumentację techniczną, oznakowanie CE jest umieszczone na aparaturze i czy aparaturze towarzyszą wymagane dokumenty. Importer musi również przechowywać do dyspozycji organów nadzoru rynku, za 10 lat od wejścia, ten Deklaracja zgodności UE oraz zapewniają udostępnienie dokumentacji technicznej tym organom.

Ten dystrybutor musieć zweryfikować aparatura, która ma być wprowadzona do obrotu, nosi oznakowanie CE, towarzyszy wymagana dokumentacja jak również instrukcje oraz że producent i importer wywiązali się ze swoich obowiązków; zapewnienie, że, gdy urządzenie jest pod jego odpowiedzialnością, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażają zgodności z przepisami produktu spełniającego zasadnicze wymagania.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

man-down-devices Technologia RFID Technologia RFID przenośny_komputer Testy elektroniczne Krótkofalówka

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.