Oznakowanie CE

EuropyProduktów elektrycznych i elektronicznych, i sprzętu telekomunikacyjnego wymagają znak CE, zanim mogą być sprzedawane na rynku europejskim. Oznakowanie CE zaświadcza, że produkt został oceniony i spełnia wymogi przewidziane w bezpieczeństwa UE ’, zdrowia i ochrony środowiska ’ środowiska. Znak CE obowiązuje o produkty wytwarzane zarówno w kraju jak i poza Wspólnotą Europejską ’ wszystkich ’ (Islandia w tym, Liechtenstein i Norwegia), i jest niezbędne dla ich do obrotu we Wspólnocie.

Dla oznakowania CE, produkty muszą być zweryfikowane przez przyjęcie Unii Europejskiej specyfikacji z ’.

W celu umieszczenia znaku CE, Konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, wykazując, że produkt spełnia wymagania UE. Odpowiedzialność, aby zadeklarować zgodność ze wszystkimi wymogami na odpowiedzialność producenta. Skoro masz znak CE, Producent może być wymagane dostarczenie do dystrybutorów lub importerów całej dokumentacji uzupełniającej.

Jak uzyskać znak CE

Dla producentów procedura jest podzielony na kilka etapów:

1. Określić wymagania stawiane produktu

Wymogami UE określonych w dyrektywach dotyczących różnych rodzajów produktów lub obszarów, Na przykład,:

 • zabawki
 • Sprzęt odkryty mocy
 • Maszyny
 • urządzenia medyczne
 • Zestawy radiowe (w tym telefonii komórkowej, Sieci Wi-Fi, zdalne sterowanie i wiele innych produktów)

Dyrektywy te określają zasadnicze wymagania, które muszą spełniać produkty.

2. Sprawdzić, czy produkt spełnia określone wymagania

Jest to producent zapewnia, że wyrób spełnia wszystkie wymagania europejskich przepisów. Czy istnieją normy produktu i są one stosowane w sposób kompleksowy, produkt będzie uważane za zgodne z wymogami ustanowionymi w dyrektywach.

L ’ stosowanie norm zharmonizowanych reprezentuje ścieżkę łatwiejsze i mniej kosztowne do oceny zgodności wyrobów. Można również zdecydować się na inne rozwiązania techniczne i proceduralne do spełnienia zasadniczych wymogów ustanowionych w dyrektywach. Rozwiązania te zazwyczaj wymagają więcej dogłębnych ocen technicznych i często zaangażowania jednostki notyfikowanej.

Aby uruchomić testy techniczne producenta mogą dotyczyć zaufanych laboratorium zewnętrznego.

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna musi zawierać wszelkie dokumenty poświadczające zgodność z wymaganiami technicznymi.

4. Sprawdź, czy jednostka notyfikowana należy przedłożyć dokumentację techniczną

W przypadku niektórych produktów, Musi l ’ interwencji organów oceny zgodności (“Jednostki notyfikowane”) to doświadczenie, jeżeli produkt spełnia określone wymagania techniczne. Dla większości produktów tej weryfikacji jest nie wymagane, jeśli zastosowano odpowiednie normy zharmonizowane.

5. Umieszczenia znaku CE i sporządza deklarację zgodności

W tym momencie oznakowanie CE może być przytwierdzone do wyrobów. Znak musi być widoczne, czytelne i nieusuwalne. Jeśli jednostka notyfikowana interweniowała, To również musi umieścić numer identyfikacyjny notyfikowanej do produktu. Wreszcie musi przygotować i podpisać oświadczenie o zgodności poświadczające zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Importerzy

Jeśli to do producenta do zapewnienia zgodności swoich produktów i umieszczenia znaku CE, importerzy zapewniają, że wprowadzają na rynek produkty spełniają mające zastosowanie wymagania i które nie stanowią ryzyka dla konsumentów w Europie. L ’ importer spoza UE, weryfikuje, że producent musi podjąć wszelkie niezbędne środki i że jego dokumentacja jest dostępna na życzenie.

Jeśli importerów zobowiązują się do zapewnienia zgodności produktu w Twoim imieniu, muszą posiadać wszystkich dostępnych w dokumentacji produktu, sam, wykonaj wszystkie kroki powyżej opisane kryteria oznakowania CE, wykonywanie kontroli partii wyprodukowanych aby zapewnić utrzymanie zgodności.

Dystrybutorzy

Dystrybutorzy muszą mieć podstawową wiedzę na temat wymogów prawnych (oznacza to, że dowiedzieć się, które produkty musi posiadać oznakowanie CE i wiem dokumentacja) i powinien również być w stanie zidentyfikować produkty, które wyraźnie nie spełniają. Władze krajowe należy również wykazać, że działał z należytą starannością i odebrane potwierdzenie od producenta lub importera, że podjęto konieczne środki dla ’. W dodatku, Dozownik musi być w stanie wspomaganie organów krajowych w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji.

Co można Sicom ?

SICOM wykonuje wszystkie dowody techniczne i przygotować dokumentację dla oznakowania CE różnych rodzajów produktów elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Obejmują one na przykład:

 • radiowego wysyłania lub odbierania produktów (sterowanie radiowe, Produkty Wi-Fi, ZigBee produktów, Krótki urządzeń SRD i inne)
 • Sprzęt AGD
 • Produkty używane w linii kolejowych i morskich
 • Systemy automatyki i sterowania
 • podzespoły do systemów automatyki domowej
 • telefony komórkowe
 • Satellite Locator

Główne dyrektywy są:

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 Kwietnia 2014 ’ dotyczące harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu radiowego i uchylającej dyrektywy 1999/5/we
 • Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 Lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 Lutego 2014 harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w niektórych granicach napięcia
 • Zalecenie Rady 1999/519/WE z 12 Lipiec 1999 na ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych przez ’ 0 Hz do 300 GHz
 • Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 Stycznia 2003 sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 Grudnia 2001 dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktu ogólne
 • Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 Czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei
 • Dyrektywa 90/2014/UE (ex 96/98/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 Lipiec 2014 na ’ wyposażenia morskiego

Zapytanie o ofertę dla oznakowania CE dla Twojego produktu!