Znaczenie kompatybilności elektromagnetycznej

wzajemnych połączeń

Kompatybilności elektromagnetycznej jest dziś ważnym tematem inżynierii i społeczeństwa i jest ustawiona na coraz bardziej na znaczeniu wraz z postępem technologii informatycznych i elektroniki.
Si tratta di un concetto relativamente recente e la sua nascita è legata alla diffusione su larga scala delle apparecchiature elettroniche e al loro utilizzo in diverse tipologie di ambienti.
Pozwól nam teraz starać się zrozumieć, co dokładnie oznacza termin "zgodność elektromagnetyczna".

Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna?

Dla kompatybilności elektromagnetycznej oznacza dyscypliny, który zapewnia, że urządzeń elektronicznych działać prawidłowo w danym środowisku i w pobliżu innych urządzeń. Przed rozkład masy sprzętu elektronicznego, i ricevitori e i trasmettitori radio si trovavano a operare in ambienti in cui le potenziali interferenze provenivano solo da fonti naturali come i fulmini, e quasi nulla veniva fatto per minimizzare la loro suscettibilità ai disturbi esterni o per limitare le emissioni. Quando cominciarono a manifestarsi sempre più fonti di disturbo artificiali, ci si focalizzò sugli aspetti di compatibilità elettromagnetica, per indagare e studiare i malfunzionamenti che le apparecchiature spesso presentavano.naval

Questa disciplina acquisì particolare importanza durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le navi della marina venivano equipaggiate con apparecchiature elettroniche complesse e molto potenti, come ad esempio sistemi di comunicazione, radar, missili, tutti vicini tra loro. Fu anche la prima guerra in cui i segnali venivano bloccati o distorti dalle interferenze elettromagnetiche. Questi aspetti non fecero che aumentare man mano che si verificarono sempre più incidenti di interferenze.

In quasi tutti i paesi industrializzati sono state create apposite normative obbligatorie per regolare le questioni di compatibilità elettromagnetica. Ad esempio, negli Stati Uniti le verifiche di EMC sono talmente importanti che vengono regolate da legge federale, al contrario degli aspetti legati alla sicurezza che invece non lo sono. L’FCC (Federal Communication Commission) è l’ente che gestisce le norme e i regolamenti relative alle emissioni elettromagnetiche dei dispositivi commercializzati su territorio statunitense.
In Europa, e in particolare con la nascita dell’Unione Europea, la legislazione in materia è stata unificata dando inizio ad una regolamentazione comunitaria per disciplinare gli interscambi commerciali dei beni.
Aspektami kompatybilności elektromagnetycznej w Europie są regulowane przez Dyrektywa EMC 2014/30/UE.

EMC dyrektywy 2014/30/UE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej "w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej" ma na celu zapewnienia swobodnego przepływu wyposażenia i stworzenie środowiska dopuszczalne elektromagnetyczne, w tym samym czasie, zapewniając, że urządzenia działają prawidłowo.
The zgodności w rozumieniu niniejszej dyrektywy jest zatem warunek, że sprzęt elektryczny i elektroniczny musi mieć, aby swobodnie być sprzedawane na rynku europejskim.

Pozwól nam teraz zobaczyć szczegółowo co punkty dyrektywy.

W artykule 1 definiuje obiekt, l’obiettivo, che è appunto quello di assicurare che un’apparecchiatura immessa sul mercato sia conforme a un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica.

Ma quali sono le apparecchiature a cui si riferisce?

La direttiva si applica ad ogni apparecchio o impianto fisso, come indicato negli articoli 2 i 3:

  • Ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
  • Una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.

Do przestrzegania, urządzenia są zgodne z zasadnicze wymogi ustanowione w dyrektywie w jego załączniku, w szczególności muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, że:

  • Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane nie przekraczają poziom, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać normalnie;
  • Ma poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, które są przewidywalne, zgodnie z wykorzystaniem, do którego informacje, które umożliwia normalne działanie bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Każdy kawałek sprzętu, który integruje aktywnych elementów elektronicznych może powodować hałas lub że może występować zakłócenia w związku z tym podlega testy kompatybilności elektromagnetycznej.

Nawet te produkty, które tradycyjnie nie zawierają elementów elektrycznych, ale z osiągnięć technologicznych są rozwój i coraz bardziej złożonych, muszą być zweryfikowane w celu obejmują aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Wystarczy pomyśleć o ile urządzeń w naszym domu życie i pracy dziś są napędzane przez silniki, systemy elektroniczne lub zdalnego sterowania.

W każdym przypadku, Jeden Staranne badanie degli aspetti di compatibilità elettromagnetica sui prodotti ne garantisce la qualità nel tempo e li proietta in un futuro tecnologicamente sempre più avanzato.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostaną opublikowane. Pola wymagane są oznaczone *